Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
  • posiadać stopień magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
  • posiadać dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia z ukierunkowaniem na technologię gastronomiczną, 
  • znajomość metodologii badań z zakresu technologii gastronomicznej;
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii gastronomicznej,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego (obcokrajowcy).

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra inżyniera,
5. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
6. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.
    poz. 1668),
7. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela
    akademickiego – dotyczy Kandydatów spoza Uniwersytetu.
 
Ponadto:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie Kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie zasadnicze 3205 zł.
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 - w terminie do dnia 27 czerwca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 czerwca 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2020
Data publikacji:
28.05.2020 11:41
Data aktualizacji:
01.07.2020 10:43
Liczba wyświetleń:
850
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursuKŻC.pdf362.62 KB