Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3205- zł
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
-  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
-  mają udokumentowaną wiedzę w zakresie doświadczenia profesjonalnego w zakresie software
  development, znajomości języków PHP, JAVA (EE ,Android), C, PYTHON,ACTION SCRIPT, .NET,
- doświadczenie w projektowaniu aplikacji sieciowych
-  umiejętność pracy w zespole,
-  dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego
  (w przypadku obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.      podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
2.      życiorys zawodowy, 
3.      kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 , 
4.      odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
5.      informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
     asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka
     (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,
6.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
7.      oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     
http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii ,
8.      zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85)
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie
do dnia 29 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
dr hab. Jan Jakóbowski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.05.2020
Data publikacji:
28.05.2020 12:23
Data aktualizacji:
01.07.2020 13:51
Liczba wyświetleń:
924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynikKMMI.pdf224.4 KB