NR 702 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)

 
UCHWAŁA NR 702
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 77 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.):
 
1) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Terminarz posiedzeń zwyczajnych organu ustala na dany rok akademicki przewodniczący
         i ogłasza go na pierwszym posiedzeniu organu w roku akademickim. Zmiana terminarza
         wymaga poinformowania członków organu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.”;
 
2) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:
 
„§ 30a. Posiedzenia i głosowanie w trybie elektronicznym
1.  W przypadku gdy posiedzenie nie może odbyć się w tradycyjnej formie organy kolegialne
    Uniwersytetu oraz wszystkie kolegialne ciała i podmioty funkcjonujące na Uniwersytecie
    uprawnione są do odbywania posiedzeń, przyjmowania uchwał, wykonywania swoich zadań
    i kompetencji w trybie obiegowym lub
z wykorzystaniem technologii informatycznych,
    zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności
    głosowań.
2.  Przepis ust. 1 dotyczy w szczególności organów kolegialnych Uniwersytetu, organów kolegialnych
    samorządu studenckiego i samorządu doktorantów,
kolegium elektorów, innych ciał wyborczych,
    komisji wyborczych, w tym Uczelnianej Komisji Wyborczej, komisji stypendialnych, komisji
    i zespołów powoływanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułów oraz innych
    gremiów działających na podstawie Statutu i innych aktów normatywnych obowiązujących
    na Uniwersytecie.
3.  Decyzję o zastosowaniu trybu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje osoba uprawniona do zwołania
    posiedzenia podmiotu, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
    decyzja taka może być podjęta również przez Rektora.
4.  Decyzja, o której mowa w ust. 3, podejmowana jest z uwzględnieniem zasady, że posiedzenia
    podmiotu, o którym mowa w ust. 2, powinny odbywać się w formie tradycyjnej. Podejmowana jest
    ona w uzasadnionych przypadkach i wymaga podania przyczyny organizacji posiedzenia w trybie,
    o którym mowa w ust. 1.”;
 
3) w załączniku nr 3 „Ordynacja Wyborcza” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
     a) w § 1 ust 9 pkt 7 po lit. c dodaje się literę ca otrzymuje brzmienie:
         „ca) profesorów i profesorów uczelni,”;
      b) § 1 ust. 9 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
         „10) karta wyborcza – karta do głosowania wydrukowana na podstawie wzoru nr 2
                do niniejszego załącznika do Statutu oraz opieczętowana przez właściwą komisję
                wyborczą lub elektroniczna karta wyborcza, której wzór określa Uczelniana
                Komisja Wyborcza;”;
      c) § 1 ust. 9 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
         „12) nieważny głos wyborczy – głos wyborczy oddany na papierowej karcie wyborczej:
                a)  innej niż ta, o której mowa w pkt. 10,
                b)  całkowicie przedartej,
                c)  z dopisanymi na niej nazwiskami niefigurującymi na liście wyborczej,
                d)  na której zaznaczono nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba
                    obsadzanych mandatów,
                e)  na której dokonano poprawek.”;
      d) w § 1 ust. 9 po pkt 12 dodaje się punkt 13 w brzmieniu:
         „13) głos wstrzymujący się – głos oddany na papierowej karcie wyborczej, na której w żadnej
                z kratek nie postawiono znaku „X”, lub zaznaczanie na elektronicznej karcie wyborczej
                opcji „wstrzymuję się”.”;
      e) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Równość wyborów
1.  Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
2.  W przypadku przynależności do więcej niż jednej grupy wyborczej - wyborca składa
    przewodniczącym wszystkich właściwych komisji wyborczych oświadczenie, w której grupie
    będzie realizował swoje prawo wyborcze. Oświadczenie składa się najpóźniej na 3 dni przed
    terminem pierwszego zebrania wyborczego, w którym wyborca może realizować swoje prawo
    do udziału w wyborach.
3.  W przypadku niewykonania przez wyborcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący
    Uczelnianej Komisji Wyborczej podejmuje decyzję, do której z grup wyborczych wyborca zostanie
    przypisany, o czym informuje przewodniczących właściwych komisji wyborczych oraz wyborcę.
4.  Na podstawie oświadczenia wyborcy lub informacji przewodniczącego Uczelnianej Komisji
    Wyborczej przewodniczący odpowiednich komisji wyborczych dokonują zmian w listach osób
    uprawnionych do głosowania.
”; 
f) § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) ustalanie uczelnianego kalendarza wyborczego;”;
g) § 6 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
    „9) przygotowywanie papierowych kart do głosowania z alfabetyczną listą kandydatów oraz
         list obecności wyborców na zebraniach wyborczych;”;
h) w § 6 ust. 1 po pkt. 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
    „10a) określanie wzoru elektronicznej karty wyborczej dla wyborów organizowanych w trybie,
            o którym mowa w § 10a;”;
i) w § 6 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu

    „3)  przedstawia Rektorowi listę kandydatów na stanowisko Rektora zgłoszonych przez co najmniej
         15 członków Senatu.”;

j) w § 8 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
    „1) ustalanie wydziałowego kalendarza wyborczego;
      2) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru członka Senatu z grupy
         zatrudnionych na wydziale profesorów i profesorów uczelni oraz kandydatów na członków
         Senatu z grupy zatrudnionych na wydziale profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy
         pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale;

      3) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru członka Uczelnianego
         Kolegium Elektorów z grupy zatrudnionych na wydziale samodzielnych nauczycieli akademickich
         oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale;”;

k) tytuł § 10 otrzymuje brzmienie „Tradycyjne zebranie wyborcze”;
l)  po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: 

„§ 10a. Zebrania wyborcze organizowane za pośrednictwem elektronicznych środków umożliwiających komunikację na odległość
1.  W przypadku gdy zebranie wyborcze nie może odbyć się w tradycyjnej formie Uczelniana Komisja
    Wyborcza, może podjąć uchwałę o organizacji zebrania wyborczego i przeprowadzeniu głosowania
    lub głosowań z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich
    przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
2.  Zebranie, o którym mowa w ust. 1, zwołuje przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub jego
    zastępca z zachowaniem przepisów § 10 ust. 1-3, bez konieczności umieszczania ogłoszeń
    na tablicach informacyjnych właściwych jednostek Uniwersytetu.
3.  Wraz z informacją o zebraniu wyborczym osoba zwołująca posiedzenie załącza informacje
    techniczne dotyczące udziału w posiedzeniu, w tym sposobu oddawania głosów.
4.  Zebranie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się z wykorzystaniem technologii
    informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających
    zapewnienie tajności głosowań.
5.  W przypadku przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, szczegółowe zasady
    głosowania z odpowiednim uwzględnieniem treści przepisów niniejszej Ordynacji określa w uchwale
    Uczelniana Komisja Wyborcza.”;

m) § 11 ust 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Głosowanie przeprowadza się na papierowych kartach wyborczych, przygotowanych przez
          właściwą komisję wyborczą, opatrzonych pieczęcią, zgodnie ze wzorami stanowiącymi wzór
          nr 2, lub na elektronicznych kartach wyborczych, których wzór określa Uczelniana Komisja
          Wyborcza.”;
n) § 11 ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) wyborcy dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „×” we właściwej kratce obok nazwiska
         kandydata, przy czym liczba postawionych znaków „×” nie może być większa niż liczba
         mandatów do obsadzenia lub w formie elektronicznej w sposób określony przez Uczelnianą
         Komisję Wyborczą;”;
o) § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Zgłaszanie kandydatów, w wyborach innych niż określone w ust. 5-6, odbywa się w trakcie
         zebrania wyborczego. Każdy kandydat składa pisemne oświadczenie wg wzoru nr 1
         do Ordynacji wyborczej. Oświadczenie składa się osobiście na zebraniu. W przypadku
         nieobecności kandydata na posiedzeniu tradycyjnym oryginał oświadczania doręcza się
         przewodniczącemu wraz ze zgłoszeniem kandydata. Na zebraniu, o którym mowa w § 10a,
         oświadczenie wg wzoru nr 1 do Ordynacji wyborczej kandydat składa w formie ustnej
         i następie niezwłocznie doręcza jego pisemną formę przewodniczącemu. W przypadku
         nieobecności kandydata na zebraniu, o którym mowa w § 10a, dopuszcza się przedstawienie
         oświadczania w formie elektronicznej (skan, fotografia) i następnie zgłaszający niezwłocznie
         doręcza oryginał oświadczania przewodniczącemu.”;
p) w § 11 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
    „7a. W przypadku wpływu protestu wyborczego, w którym zgłoszony zostanie zarzut braku
           złożenia przez kandydata pisemnego oświadczenia wg wzoru 1 Ordynacji wyborczej,
           przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej lub odpowiednio przewodniczący Senatu
           wzywa za pośrednictwem poczty elektronicznej do doręczenia oryginału oświadczenia
           w terminie 3 dni roboczych od wysłania wezwania. W przypadku braku doręczenia
           oświadczenia przed upływem ostatniego dnia rozpatrywania protestu wyborczego przez
           upoważniony podmiot unieważnia się wybór kandydata jeżeli protest został prawidłowo
           wniesiony.”;
q) § 16 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    „1) Rada Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 3;”;
r) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Liczba wskazanych kandydatów na stanowisko Rektora przez Radę Uczelni nie może być
         mniejsza niż dwóch. Kandydaci są opiniowani przez Senat.”;
s) w § 16 skreśla się ust. 6;
t) § 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
    „8. Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów zwołuje przewodniczący Uczelnianej
         Komisji Wyborczej lub pisemnie upoważniony przez niego członek komisji, a przewodniczy
         mu najstarszy członek Uczelnianego Kolegium Elektorów lub zaproponowany przez niego
         członek Uczelnianego Kolegium Elektorów. Zaproponowany kandydat na przewodniczącego
         podlega zatwierdzeniu przez Uczelniane Kolegium Elektorów w głosowaniu jawnym.
         Przewodniczący zebrania elektorów nie może być kandydatem na Rektora.”;
u) w § 16 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
    „8a. Zebranie przebiega według następującego porządku:
          1)  zatwierdzenie przewodniczącego zebrania, jeżeli został on wskazany przez najstarszego
              członka Uczelnianego Kolegium Elektorów;
          2)  wybór protokolanta oraz komisji skrutacyjnej;
          3)  stwierdzenie prawomocności zebrania wyborczego;
          4)  przedstawienie listy kandydatów na stanowisko Rektora;
          5)  głosowanie w sprawie wyboru Rektora;
          6)  ogłoszenie wyników wyboru Rektora.”;
v) wzór nr 1 otrzymuje brzmienie:
„Wzór nr 1
Wzór oświadczenia kandydata do objęcia Funkcji lub Mandatu w Wyborach
 
…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………
PESEL
…………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu tożsamości
…………………………………………………………………………
Miejsce zatrudnienia
…………………………………………………………………………
Adres e-mail i numer telefonu
 
OŚWIADCZENIE
 
Zgadzam się na kandydowanie w wyborach na/do:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki do objęcia funkcji lub mandatu:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................…………………..
określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
……………………………………………………………
Data i czytelny podpis składającego oświadczenie
 
____________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    (adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
: telefon: 89 523 36 93).
2.   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy
    jest przez specjalnie w tym celu przygotowany formularz na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe
    /formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres:
    ul. Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn.
3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z postępowaniem w sprawie wyłaniania
    kandydatów do Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w procesie
    wyborów członków Rady Uczelni.
4.   Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów członków Rady Uczelni.
5.   Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia
    wyborów do Rady Uczelni,
a po tym okresie przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji,
    zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w
UWM.
6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do
    przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
    Pani/Pan, iż przetwarzanie danych dotyczących Pani/Pana osoby, narusza przepisy ogólnego
    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celu określonego
    w punkcie 4
.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
   
profilowania.”.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 
§ 3
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Podmioty, o których mowa w § 30a ust. 2 Statutu, są zobowiązane przystosować swoje
    wewnętrzne regulacje do treści § 30a ust. 1 Statutu przy uwzględnieniu konieczności
    odpowiedniego zastosowania przepisów Statutu oraz innych przepisów obowiązujących
    na Uniwersytecie w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały.
3.  Przepis ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do innych organów Uniwersytetu
    i podmiotów, które uprawnione są do regulowania statusu i procedury postępowania podmiotów,
    o których mowa w § 30a ust. 2 Statutu.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
01.06.2020 12:05
Data aktualizacji:
01.06.2020 12:14
Liczba wyświetleń:
1035
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw702.pdf398.85 KB