Nr 704 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)

 
UCHWAŁA Nr 704
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki
2020/2021 (ze zm.)
 
Na podstawie art. 79 ust. 5a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695,
z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje
 
§1
W Uchwale Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca
2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1.  w §3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
    „3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne
         obejmuje ocenę predyspozycji kandydata – ocenę rysunków i prac malarskich wykonanych
         przez kandydata (kandydat składa zaklejoną kopertę bądź teczkę, zawierającą 4 podpisane
         imieniem i nazwiskiem prace artystyczne w formacie nie mniejszym niż A3,
wykonane dowolną
         techniką – 2 rysunki oraz 2 prace malarskie; tematy prac do wyboru przez kandydata:
         1. Martwa natura; 2. Wnętrze; 3. Pejzaż; 4. Mój świat fantazji) oraz konkurs (ranking) sumy %
         punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych
         postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
         Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny
         predyspozycji uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.
     4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne
         obejmuje ocenę predyspozycji muzycznych kandydata (kandydat przesyła nagranie wideo na
         nośniku elektronicznym, w formacie MPEG-4, które zawiera 3 elementy - nagranie wykonania
         przez kandydata dwóch różnych stylistycznie utworów na dowolnym instrumencie muzycznym
         oraz nagranie dowolnej piosenki śpiewanej przez kandydata bez akompaniamentu, a cappella)
         oraz
konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
         przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C
         do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie
         kandydaci, którzy z oceny predyspozycji uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.”,
2.  w §3 skreśla się ust. 5.,
3.  w §4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
    „3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne
         obejmuje ocenę predyspozycji kandydata – ocenę rysunków i prac malarskich wykonanych 
        
przez kandydata (kandydat składa zaklejoną kopertę bądź teczkę, zawierającą 4 podpisane
         imieniem i nazwiskiem prace artystyczne w formacie nie mniejszym niż A3, wykonane dowolną
         techniką – 2 rysunki oraz 2 prace malarskie; tematy prac do wyboru przez kandydata:
         1. Martwa natura; 2. Wnętrze; 3. Pejzaż; 4. Mój świat fantazji) oraz konkurs (ranking) średniej
         ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
         kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu)
         średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, kandydaci, którzy z oceny predyspozycji
         uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.
4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji muzycznych kandydata (kandydat przesyła nagranie wideo na
    nośniku elektronicznym, w formacie MPEG-4, które zawiera 3 elementy - nagranie wykonania
    przez kandydata dwóch różnych stylistycznie utworów na dowolnym instrumencie muzycznym oraz
    nagranie dowolnej piosenki śpiewanej przez kandydata bez akompaniamentu, a cappella)
    oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały.
    Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny
    predyspozycji uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.”,
4.  w §4 skreśla się ust. 5,
5.  w §5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    „4. Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny
        predyspozycji na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk
        plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.”,

6.  w §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji
        w kwalifikacji na kierunek architektura krajobrazu.”,

7.  w §7, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
         za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych
         na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
         określonych odpowiednio jak w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3
         do uchwały oraz oceny predyspozycji kandydata - na kierunkach: architektura krajobrazu,
         edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki
         muzycznej.”,

8.  w §7 w ust. 4 pkt. 1 dodaje się lit. j w brzmieniu:
    „j) na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).”,
9. w §7 w ust. 4 pkt. 2 skreśla się lit.d,
10. w §7 ust 8a otrzymuje brzmienie:
      „8a Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych,
          w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
11. w §10 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
      „3. Wyniki oceny predyspozycji kandydata oceniane są w skali 2-5.
        4. Każdą pracę kandydata przy ocenie predyspozycji oceniają co najmniej dwaj nauczyciele
          akademiccy, specjaliści z danej dziedziny. Uwagi do pracy zapisywane są na protokole oceny,
          który przekazywany jest przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku niezgodności
          opinii osób oceniających prace kandydata, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen
          składowych.”,

12. w §11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
      „4. Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia
          stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.”,

13. w §12 ust. 5, w pkt 4 do tekstu dodaje się zdanie w brzmieniu „Egzamin może zostać
     przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób zapewniający kontrolę
     przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.”,

14. skreśla się §13,
15. w §14 w dziale B ust. 7a otrzymuje brzmienie:
      „7a Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych,
          w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.”,

16. w §15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
      „4. Kandydat zakwalifikowany na studia niestacjonarne zobowiązany jest do podpisania umowy
          o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.”,

17. w §15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
      „5. Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia
          stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.”,

18. w §18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
      „1. Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
            1)  od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
            2)  od 1 czerwca do 20 października – w rekrutacji letniej,
            3)  w sposób ciągły – na kierunki z tokiem nauczania w językach obcych,
      z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających
     z odrębnych przepisów.”,
 

19. w załączniku 1A do uchwały dodaje się wiersz 61 w brzmieniu:
61
Logopedia
1. Biologia
2. Fizyka**
3. Historia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Wiedza o społeczeństwie
 
20. załącznik 1C do uchwały otrzymuje brzmienie:
Załącznik 1C 
 
Lp.
Kierunek studiów
Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji kandydata
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
1
Architektura krajobrazu 1
Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych
1. Biologia
2. Chemia
3. Geografia
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
2
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych 1
Ocena predyspozycji kandydata – ocena 4 prac artystycznych – 2 rysunków oraz 2 prac malarskich;
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Geografia
5. Język polski
6. Język obcy nowożytny*
7. Matematyka
3
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej 1
Ocena predyspozycji muzycznych kandydata - ocena 3 nagrań
1. Biologia
2. Historia
3. Historia sztuki
4. Język polski
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka

  1)  do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy
    z ocen
y predyspozycji uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
 
21. w załączniku 2A do uchwały dodaje się wiersz 65 w brzmieniu:
65
Logopedia
1. Biologia* lub fizyka**
2. Historia lub wiedza o społeczeństwie
3. Język polski lub język obcy nowożytny***.
 
22. załącznik 2B do uchwały otrzymuje brzmienie:
Załącznik 2B
Lp.
Kierunek studiów
Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji kandydata
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty
1
Architektura krajobrazu 1
Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych
1. Biologia* lub chemia
2. Geografia lub matematyka
3. Język polski lub język obcy nowożytny**
2
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych 1
Ocena predyspozycji kandydata – ocena 4 prac artystycznych – 2 rysunków oraz 2 prac malarskich;
1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny**
3
Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej 1
Ocena predyspozycji muzycznych kandydata - ocena 3 nagrań
1. Historia lub matematyka lub biologia
2. Język polski
3. Język obcy nowożytny**

1)  do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z oceny
     predyspozycji uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
  * w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”,
     do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk
     biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego
 ** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI


 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
01.06.2020 12:59
Data aktualizacji:
15.06.2020 13:45
Liczba wyświetleń:
1380
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw704.pdf297.21 KB