KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3 205 zł
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa lub pokrewnym albo uzyskany stopień doktora w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna;
 • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języku angielskim umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:
 • dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej lub inżynierii materiałowej;
 • osiągnięcia w zakresie rozwiązań technicznych (patenty, wzory użytkowe, rozwiązania innowacyjne w przedsiębiorstwach);
 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej;
 • biegła obsługa komputera oraz programów użytkowych CAD/CAM, SCADA (ZERO, MTS, Edge CAM, Solid Edge);
 • umiejętność obsługi urządzeń sterowanych numerycznie (CNC): obrabiarek skrawających, robotów spawalniczych, obrabiarek elektroerozyjnych;
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora,
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta  badawczo-dydaktycznego,
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
Ponadto:
 • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
  z 2020r. poz. 85).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy
ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
Termin składania podań upływa z dniem 29 czerwca 2020 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Lipiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
01.06.2020 13:35
Data aktualizacji:
23.07.2020 12:11
Liczba wyświetleń:
839
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wynik konkursu - KTMiM.pdf237.46 KB