Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...

 
UCHWAŁA Nr 711
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie wymienionych
w § 2 zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
 
§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 polegają na:
1.  dodaniu w rozdziale II pkt 3 ppkt 1 litery n w brzmieniu:
    „n) Szkoła Doktorska”;
2.  nadaniu w rozdziale II pkt 3 ppkt 3 brzmienia:
    „3. Środki z Uczelnianego Funduszu Badawczego podlegają podziałowi na wydziały.
         Podział dokonywany jest wg formuły określającej składnik badawczy algorytmu podziału
         subwencji z uwzględnieniem odpisu na komercjalizację wyników badań w wysokości 2%.”;
3.  skreśleniu w rozdziale II pkt 5 litery e;
4.  skreśleniu w rozdziale II pkt 5 ppkt 2 ostatniego zdania;
5.  nadaniu w rozdziale V pkt 4 brzmienia:
    „4. Realizacja inwestycji następuje na podstawie planu inwestycyjnego przygotowanego przez
         Kanclerza i zaopiniowanego przez Senacką Komisję ds. Rozwoju Uczelni i Finansów oraz Radę
         Uczelni i zatwierdzonego przez Rektora. Plan na dany rok kalendarzowy powinien być przyjęty
         do końca grudnia roku poprzedniego.”.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.06.2020
Data publikacji:
03.06.2020 12:00
Data aktualizacji:
03.06.2020 12:01
Liczba wyświetleń:
820
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw711.pdf68.54 KB