Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej

 
UCHWAŁA Nr 715
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty,
gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie, prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jaroty
    gm. Stawiguda, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 201/15 oraz ¼ udziału w działce
    nr 201/12 stanowiącej drogę wewnętrzną, dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
    wieczystą nr OL1O/00035925/7, powierzchnie działek wynoszą odpowiednio:
      1) nr 201/15 – 2,0914 ha,
      2) ¼ udziału w działce nr 201/12 wynosi 0,2044 ha.
2.     Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o których mowa w § 1, wynosi odpowiednio:
      1) działka nr 201/15 – 6 577 000 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem złotych),
      2) ¼ udziału w działce nr 201/12 – 156 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr 315 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty,
gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2020
Data publikacji:
08.06.2020 09:20
Data aktualizacji:
08.06.2020 10:32
Liczba wyświetleń:
1102
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw715.pdf145.06 KB
ZalUchw715.jpg494.58 KB