Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 
DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne: 
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych
  w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne
 • posiadają znaczący dorobek naukowy, w tym udokumentowany po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 10 publikacjami z listy JCR, w tym publikacjami za 35 pkt;
 • posiadają doświadczenie w stosowaniu metod molekularnych, w badaniach z zakresu genetyki populacyjnej i taksonomii roślin naczyniowych i zarodnikowych (genotypowanie SSR, NGS-sekwencjonowanie nowej generacji), udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy JCR;
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne z zakresu: botaniki, systematyki roślin, botaniki ogólnej, szaty roślinnej polski, genetyki konserwatorskiej, zajęć terenowych z botaniki; 
 • posiadają doświadczenie w kształceniu z zakresu nauk botanicznych w języku angielskim;
 • posiadają doświadczenie w zakresie kształcenia kadry naukowej (być promotorem lub promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim lub opiekunem nad doktorantem);
 • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: kierownik 1-ego zewnętrznego badawczego lub wykonawca w co najmniej 5 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  (w tym co najmniej w jednym w ciągu ostatnich 5 lat);
 • aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego;
 • biegła znajomość języka polskiego w przypadku obcokrajowców.
 
Oczekiwane predyspozycje 
- aktywne uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i stażach
- umiejętność pracy w zespole
- otwartość w podejmowaniu działalności organizacyjnej
 
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
2.   życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej,
      organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych,
3.   kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969, 
4.   odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopień
      doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia
5.   informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
      profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki
      biologiczne (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) 
     
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
6.   oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
7.   oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
     
http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie 
http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,
10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia
20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 5 321,- zł brutto.
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A
do dnia 9 lipca 2020 r.  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.06.2020
Data publikacji:
09.06.2020 08:39
Data aktualizacji:
16.07.2020 10:58
Liczba wyświetleń:
975
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
roztrzygniecie konkursu profesor uczelni_WBiB_KBiOP.pdf389.41 KB