Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         stopień doktora nauk medycznych,
·         tytuł zawodowy lekarza,
·         tytuł specjalisty w dziedzinie onkologii i hematologii oraz pediatrii,
·         udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, w tym
     z zakresu hematologii i onkologii oraz pediatrii,
·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć
     dydaktycznych,
·         umiejętność pracy w zespole,
·         samodzielność i dobra organizacja pracy,
·         dyspozycyjność,
·         autor co najmniej 2 skryptów dydaktycznych lub autor co najmniej 2 monografii/podręczników
     /rozdziałów w podręczniku lub autor co najmniej 6 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
     w tym co najmniej 3 w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku,
·         kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej
     1 stażu dydaktycznego,
·         zaangażowanie w popularyzację wiedzy.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć,
     analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)
 
Informacje:
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
     Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
     w terminie do dnia 08.07.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.07.2020r.
·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta dydaktycznego zawiera się w przedziale:
     4680-4700 brutto
·         Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania
     konkursowego
bez podania przyczyny.
·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyny.
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 roku, poz.
     85 z późn. zm.). 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.06.2020
Data publikacji:
09.06.2020 09:28
Data aktualizacji:
09.06.2020 09:28
Liczba wyświetleń:
769
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument