KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ

 KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej – pełny etat
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM (po z. WL i WNoZ/SzZP) w Olsztynie. Wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony.
2.  Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy
     i innych aktów normatywnych.
 

3.  Główne zadania:

 • przygotowanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów
  i urządzeń
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
 • ogłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek;
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 • dbałość o sprawność wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego;
 • dbałość o wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej;
 • kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Centrum Symulacji Medycznej;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami bieżącymi;
 • pomoc w realizacji planowanych zajęć dydaktycznych we współpracy z prowadzącymi zajęcia i instruktorami (przydział sal ze względu na specyfikę i tematykę zajęć, modyfikacja planu ze względu na zaistniałe potrzeby, informowanie studentów i prowadzących zajęcia);
 • udział w zaplanowanych szkoleniach;
 • obsługa administracyjna związana z funkcjonowaniem budynków 3 i 3a Centrum Symulacji Medycznej oraz aulami dydaktycznymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zlokalizowanymi przy ul. Warszawskiej 30.
 
Wymagania
1.  Wykształcenie średnie i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wyższe.
     Preferowane wykształcenie informatyczne lub techniczne.
2.  Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego, w tym audio-wideo
     wykorzystywanego podczas zajęć symulacyjnych.
3.  Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
4.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
5.  Chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
6.  Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
     wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
     źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin
     miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3. Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
    potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
   dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie 
„Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 10.07.2020 r. 
do godz. 15:00.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr inż. Ewa Kowalska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2020
Data publikacji:
15.06.2020 11:23
Data aktualizacji:
15.06.2020 11:29
Liczba wyświetleń:
1087
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument