Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 718
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 70 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 roku poz. 85, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala warunki, tryb oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022.
 
§1
Postanowienia ogólne
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej „Uniwersytetem” prowadzi nabór
    kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
    oraz na studia drugiego stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Rektora, zgodnie z ofertą
    kształcenia dla danej formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne).
2.  Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów
    na świadectwie dojrzałości - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
    w systemie tzw. „starej matury” - należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen
    uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie
    ukończenia szkoły średniej. W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny
    z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
 
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1.   Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez
    system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.   Rejestracja kandydata przez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego
    procedury kwalifikacyjnej.
3.    Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
     1)   wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
      2)   wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
         kierunki studiów, oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej
         opłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu,

      3)   dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły
         średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego
         stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie
         tzw. „nowej matury”),

      4)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa
         ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów
         na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości
         uzyskane w systemie tzw. „starej matury”),

     5)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej
         lub dyplomu EB Matury Europejskiej albo zaświadczenia o wynikach (dotyczy kandydatów
         na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości
         IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),

     6)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa maturalnego uzyskanego
         za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (dotyczy kandydatów na studia
         legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),

     7)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny
         wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub
         jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez
         Uniwersytet lub zawierającego niezbędne informacje – takie jak we wzorze określonym przez
         Uniwersytet (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).
4.   W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie
    wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja, jak i wniosek zostaną
    pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.   W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty
    rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść
    brakującą opłatę. 
6.   Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu
    (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona
    będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród
    przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat
    dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla
    Kandydata.
7.   Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych,
    ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.   Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta
    rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
    w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
9.   Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian,
    spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem
    serwerów.
10. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji.
     Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za
     dostarczone i wiążące.
11. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami
     umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
     rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów
     ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów ubiegających się o przyjęcie
     na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz cudzoziemców.
14. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku polskim, jeżeli:
     1)   ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach
         wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
     2)   posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego
         co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw
         Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
     3)   uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego
         pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
     4)   posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydany w Polsce, lub
     5)   ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku
         polskim i udokumentują ten fakt.
15. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku obcym, jeżeli:
     1)   posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą realizowane
         studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada
         2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265, ze zm.), tj. w załączniku Nr 2
         do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu
         przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
         poz. 1552, ze zm.), lub
     2)   posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły
         ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym
         będą realizowane studia, lub
     3)   uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
         języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.
 
16. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 
§3
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”
 
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
    tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
    następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie
    dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załącznikach 1A-1C do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9.
2.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz
    konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
    Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów
    praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
3.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne, tj. sprawdzian umiejętności gry
    na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji
    słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie
    dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych
    przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu
    umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie
    kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.  Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata -
    rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena
    wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C
    do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci,
    którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
5.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów
   w załącznikach 1A-1C,
    z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej
    30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana
    na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
6.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów
    w załącznikach 1A-1C,
    z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30%
    do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną
    na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
7.  Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów
    z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30%
    lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów,
    tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.
8.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów
    w załącznikach 1A-1C,
    z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym
    stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. 
 
§4
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”
 
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
    tzw. „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie
    konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej
    uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 oraz § 1 ust. 2.
2.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz
    konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały.
    Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów
    praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
3.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne, tj sprawdzian umiejętności gry
    na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji
    słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie
    dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych,
    przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu
    umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie
    kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.  Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata -
    rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena
    wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B
    do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci,
    którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
5.  W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu,
    do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego
    przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).
6.  Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej
    (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe:
    celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
7.  W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły
    średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen
    uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
8.  W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia
    ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez
    współczynnik 100,00.
9.  Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są
    przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości
    i świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 
§5
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej
 
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje
    na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na
    dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13,33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
    świadectw dojrzałości.
2.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na
    podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na
    dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
    świadectw dojrzałości.
3.  Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji
    zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
4.  Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji,
    na kierunkach wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
 
§6
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów
i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.
 
1.  Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani
    na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad
    oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia
    w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.
2.   Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez
    Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego
    uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz
    status kandydata (laureat lub finalista).
 
§7
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim).
 
1.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
    danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie
    odrębnych przepisów.
2.   Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć
    dodatkowo następujące dokumenty:
      1)   uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
          w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października
          1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
          (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
      2)   uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które
          nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)
      3)   zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju,
          z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów
          o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska
          zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
       4)   tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone
          w języku obcym
,
      5)  decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego
          postępowania,
        6) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia
          do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji
          zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem
          tego dokumentu,

       7) 
zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement
           obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie
           lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
       8)  dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana
           na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę,
           którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego
           dokumentu
.
3.   Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą,
    następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak
    w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny
    predyspozycji kandydata - na kierunkach wskazanych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
4.   Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych
    w załączniku 3 do uchwały, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być
    bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
      1)  w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości -
          zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
             a)  na kierunkach: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bioinżynieria produkcji żywności,
              biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna,
              gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria przetwórstwa żywności,
              leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, położnictwo,
              ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka,
              weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji
              i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
             b)  na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka
              lub matematyka),
   
          c)   na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka
              przestrzenna, informatyka, inżynieria informacji, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych
              i leśnych, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
              zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
          d)   na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analityka i zarządzanie publiczne,
              analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
              dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, kryminologia,
              lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna
              i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, socjologia,
              teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia
              i (historia lub wiedza o społeczeństwie),  
          e)   na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
          f)   na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka
              – przedmioty: język polski i język angielski,
          g)  na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
          h)  na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
          i)   na kierunku psychologia – przedmioty: język polski i (matematyka lub biologia lub chemia
             lub wiedza o społeczeństwie lub historia),

       2)   w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch
          przedmiotów:

          a) 
na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia
              i język polski,

          b) 
na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia
              i język polski,
         
c)  na kierunku logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
    oraz do oceny predyspozycji kandydata.
5.  
Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
6.   Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów
    oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0
    (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
7.   Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie
    (rankingu) świadectw dojrzałości.
8.   W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może
    zostać przeprowadzony w języku angielskim.
9.   Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób
    zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
10. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
     Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
     kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
     niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
§8
1.    W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych
     i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.
2.    W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów przekroczy
     określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na
     świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości –
     wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających
     świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych
     na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo
     dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB
     Matury Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów
     określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 2
     stosuje się odpowiednio.
 
§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.  Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (ocenę predyspozycji kandydata
    oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - 8.
2.  Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym wskazanych podczas rejestracji
    na studia przez kandydata, z uwzględnieniem załączników 1 - 3 do niniejszej uchwały oraz
    przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz §2 - 8, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu)
    świadectw dojrzałości.
3.  Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają
    rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
    studiów, w ramach ustalonej liczby miejsc.
4.  W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uniwersytet zastrzega sobie prawo do
    nieuruchomienia kierunku studiów. W takim przypadku na wniosek kandydata opłata rekrutacyjna
    podlega zwrotowi lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek
    studiów, na którym pozostały wolne miejsca.
 
§10
1.  Terminy egzaminów wstępnych, oceny predyspozycji kandydata oraz terminy ogłoszenia wyników
    postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.
2.   Do przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydata uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana
    nauczyciele akademiccy.
3.   Wyniki oceny predyspozycji kandydata oceniane są w skali 2-5.
4.   Każdą pracę kandydata przy ocenie predyspozycji oceniają co najmniej dwaj nauczyciele
    akademiccy, specjaliści z danej dziedziny. Uwagi do pracy zapisywane są na protokole oceny,
    który przekazywany jest przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku niezgodności opinii
    osób oceniających prace kandydata, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.
5.   Każda praca oceniana jest oddzielnie.
6.   Za pozytywny wynik oceny predyspozycji kandydata uznaje się ocenę – dostateczny.
7.   W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
§11
1.   Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są
    do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
     1)   podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
     2)   kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
         egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
         7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu), a w przypadku dokumentów
         sporządzonych w języku obcym - tłumaczeniem na język polski,
     3)   fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
         wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz
         numerem PESEL,
     4)   Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani
         do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek
         choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub
         Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia
         do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2.   Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.   Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację
    ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok
    studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4.   Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu
    nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
 
§12
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim
 
1.  Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem
    Rektora.
2.  Zasady rejestracji kandydatów określa § 2 niniejszej uchwały z zastrzeżeniem, że wymagane
    dokumenty muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski lub język angielski.
3.  Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązani są przedłożyć
    dodatkowo następujące dokumenty:
     1)  świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
         na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),
     2)  uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
         w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.,
         znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112,
         poz. 938),
     3)  uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które
         nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 2,
     4)  zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju,
         z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów
         o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła
         ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
     5)   tłumaczenie na język polski lub język angielski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało
         sporządzone w języku obcym,
     6)   decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego
         postępowania,
     7)   zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia
         do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji
         zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego
         dokumentu,
     8)   zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement
         obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie
         lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
     9)   dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na
         świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę,
         którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego
         dokumentu,
4.  Zasady rekrutacji na studia:
     1)   Nabór na studia kandydatów legitymujący się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym
         w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów
         uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów objętych
         postępowaniem kwalifikacyjnym:
          a)    z języka angielskiego - na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym,
               z wynikiem co najmniej 30%,
          b)    z biologii - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, z wynikiem co najmniej 30%,
          c)    z jednego przedmiotu do wyboru: chemia, fizyka lub matematyka - na poziomie
               rozszerzonym lub dwujęzycznym z wynikiem co najmniej 30%.,
               z zachowaniem zasady obliczania punktów odpowiednio jak w §3 ust. 5. Do postępowania
               kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci spełniający kryteria w zakresie
               wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie dojrzałości.
     2)  Nabór na studia kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym
         w systemie „starej matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A. Do postępowania
         kwalifikacyjnego mogą przystąpić wyłącznie kandydaci spełniający kryteria w zakresie
         wskazanych przedmiotów, tj. przedmiot występuje na świadectwie dojrzałości.
     3)  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub
         dyplomem EB Matury Europejskiej – określa § 5 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem,
         że warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów
         objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2A,
      4)  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym
          za granicą, następuje na podstawie postepowania dwuetapowego - egzaminu
          kompetencyjnego ze znajomości terminologii medycznej w języku angielskim z zakresu biologii
          oraz do wyboru chemii lub fizyki oraz konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych
          na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym
          (przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały), tj.:
            a)    przedmiot obowiązkowy biologia,
            b)    dwa przedmioty do wyboru: chemia, matematyka, fizyka, język angielski.
            Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy
            z egzaminu kompetencyjnego uzyskali ocenę co najmniej dopuszczającą. Egzamin jest
            oceniany w skali 1-6. Uzyskana ocena pomnożona jest przez współczynnik 100,00.
            Ostateczny wynik kwalifikacji stanowi średnia punktów uzyskanych w obydwu etapach.

       5) Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2017 roku złożyli z wynikiem
          pozytywnym test egzaminacyjny MCAT (Medical College Admission Test) następuje na
          podstawie wyników punktowych egzaminu,

        6)  Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2017 roku złożyli z wynikiem
          pozytywnym test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test)
          następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu,

        7)  Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2017 roku złożyli z wynikiem
          pozytywnym test egzaminacyjny UCAT (University Clinical Aptitude Test) następuje na
          podstawie wyników punktowych egzaminu,

        8)  Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2017 roku złożyli z wynikiem
          pozytywnym test egzaminacyjny NEET (National Eligibility Cum Entrance Test) następuje
          na podstawie wyników punktowych egzaminu.

        9)  Nabór na studia kandydatów, którzy nie wcześniej niż 2017 roku złożyli z wynikiem
          pozytywnym egzamin wstępny/egzamin kompetencyjny realizowany przez Uniwersytet
          Warmińsko-Mazurski w Olsztynie następuje na podstawie wyników punktowych egzaminu.

5.  Terminy egzaminów kompetencyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania
    kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.

6.  Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w punktach
    % możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”,
    dyplom IB, dyplom EB, egzaminy kompetencyjne, test MCAT, GAMSAT, UCAT, NEET, egzaminy
    wstępne). Na podstawie wyników Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę
    kandydatów.

7.  Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez
    dostarczenie wymaganych dokumentów:

    1)   podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
    2)   kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
        egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
        7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu), a w przypadku dokumentów
        sporządzonych w języku obcym - tłumaczeniem na język polski lub język angielski,
    3)   fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
         wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
         oraz numerem PESEL,
    4)   dowód wniesienia opłaty czesnego za pierwszy semestr,
    5)   podpisane 2 egzemplarze umowy za usługi edukacyjne,
    6)   podpisane i uzupełnione oświadczenia,
    7)   Kserokopia wizy/karty pobytu (należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem
        roku akademickiego),
    8)   potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
        nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
        Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
        Zdrowia
(należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem roku akademickiego),
    9)   zaświadczenie lekarskie (należy dostarczyć po przyjęciu na studia przed rozpoczęciem roku
        akademickiego)
.
8.  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.  
    Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację
    ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok
    studiów bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
9.  Egzaminy wstępne mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych,
    w sposób zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
10.  Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia
     stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
 
§13
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim
 
1.  Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem
    Rektora.
2.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:
    1)  podanie na ustalonym formularzu,
    2)  świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
        na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),
        zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski (dotyczy
        świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
    3)  dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi
        przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów, opisane na odwrocie imieniem (imionami)
        i nazwiskiem oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na płycie CD,
    4)  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo
        polskie), dowód wniesienia opłaty wpisowej (dotyczy kandydatów legitymujących się
        obywatelstwem innym niż polskie).
3.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe,
    następujące dokumenty:
    1)   potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
        nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
        Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
        Zdrowia,
    2)   potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
4.  Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza
    i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Uniwersytetu wraz z pozostałymi ww. dokumentami
    aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym jest
    data ich wpływu do Uniwersytetu, a nie data stempla pocztowego.
5.   Zasady rekrutacji na studia:
    1)   kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
        „nowej matury” – określa § 3, z uwzględnieniem załącznika 1A,
    2)   kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
        „starej matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A,
    3)   kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury
        Europejskiej – określa § 5, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest
        posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
        określonych w załączniku 1A,
    4)   kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują
        egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim. Egzamin obejmuje terminologię
        z dwóch przedmiotów - należy dokonać wyboru z przedstawionych poniżej:
         - biologia,
         - chemia,
         - fizyka,
         - matematyka.
6.   Egzaminy oceniane są w skali procentowej. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku,
    gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów wynik minimum 30%. Jako trzeci przedmiot uznaje się
    język obcy z wynikiem 100% - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
    Uzyskana średnia z wyniku egzaminu oraz języka obcego jest wynikiem kwalifikującym kandydata.
7.   Egzaminy mogą być organizowane przez firmy rekruterskie poza siedzibą Uniwersytetu, wówczas
    wyniki egzaminów przekazywane są Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
8.   Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w %
    możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”,
    dyplom IB, dyplom EB, egzaminy wstępne). Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa
    Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.
9.   Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.
 
§14
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
 
A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem
    ust. 4.
2.   Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą
    ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia
    kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem
    będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia
    się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.
3.   Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku
    studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
4.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje
    kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich
.
5.   Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00
    - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
     1)   przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
     2)   przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6.   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie
    określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument
    potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
    (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.
7.   Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci
    mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają
    pracownicy dziekanatów.
 
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą na studia realizowane
w języku polskim
 
1.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego
    stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom
    wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy
    międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie
    na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
2.   Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą
    ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia
    kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem
    będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia
    się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.
3.   Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych
    w ust. 1) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
    w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić
    do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
     1)   na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna,
         mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności
         i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii –
         przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
     2)   na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
         w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
     3)   na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka,
         inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka,
         mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty:
         matematyka i fizyka,
     4)   na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej,
         bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja
         społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki
         o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia,
         praca socjalna, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i
         (historia lub wiedza o społeczeństwie),
      5)   na kierunku logopedia – przedmioty: biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
     6)   na kierunkach: filologia angielska, filologia angielska w zakresie nauczania języka – przedmioty:
          język polski i język angielski,
     7)   na kierunku filologia germańska – przedmioty: język polski i język niemiecki,
     8)   na kierunku filologia rosyjska – przedmioty: język polski i język rosyjski,
     9)   na kierunku lingwistyka w biznesie – przedmioty: język polski i język angielski.
4.  Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
5.  Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów
    oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0
    (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.
6.   Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku
    studiów.
7.   Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane
    za granicą, określa harmonogram rekrutacji.

8.   Egzamin może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych, w sposób
    zapewniający kontrolę przebiegu egzaminu oraz samodzielność pracy kandydata.
9.   W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.

C. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych
1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), z zastrzeżeniem
    ust. 3.
2.   Dziekan lub dyrektor szkoły/filii określa wykaz kierunków studiów, których absolwenci mogą
    ubiegać się o przyjęcie na studia na danym kierunku w Uniwersytecie. Wykaz ten uwzględnia
    kierunki, których program studiów zrealizowany przed kandydata, potwierdzony dyplomem
    będącym podstawą do przyjęcia na studia, zawiera efekty uczenia się zgodne z efektami uczenia
    się oczekiwanymi od kandydatów na studia na danym kierunku.
3.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego
    stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom
    wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy
    międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie
    na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy. 
4.   O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu
    dokumentów, o którym mowa w §15.
 
§15
1.   Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru
    studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
      1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
      2) kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
          (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,
      3) fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
          wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
          oraz numerem PESEL.
      4) Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia realizowane w językach obcych
        zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej
        na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
        lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia
        do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2.   Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.   Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację
    ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok
    studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4.   Kandydat zakwalifikowany na studia niestacjonarne zobowiązany jest do podpisania umowy
    o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
5.   Rektor może zdecydować o zmianie trybu składania dokumentów w przypadku wprowadzenia stanu
    nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
 
§16
1.   Postępowanie kwalifikacyjne w odniesieniu do obywateli polskich przeprowadzają komisje
    rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami, a w przypadku
    cudzoziemców biuro właściwe ds. współpracy międzynarodowej.
2.     Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
     1)   przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
     2)   dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
     3)   przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,
     4)   organizacja egzaminu wstępnego,
     5)   przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Rektorowi.
3. Wpis na listę studentów lub decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje:
     1)   Komisja Rekrutacyjna – w odniesieniu do obywateli polskich,
     2)   Rektor – w odniesieniu do cudzoziemców.
 
§17
1.  Od decyzji podjętych przez Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia
    odwołania do Rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
2.  Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Rektora nie służy odwołanie, jednakże kandydat
    niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3.  Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
§18
Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
1.  Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
    1)   od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
    2)   od 1 czerwca do 20 października – w rekrutacji letniej,
    3)   w sposób ciągły – na kierunki z tokiem nauczania w językach obcych,
         z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających
         z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.  Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
3.  Rektor może ustalić rekrutację specjalną - uzupełniającą dla kandydatów, których wynik egzaminu
    maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów uwzględnianych w kwalifikacji na studia został
    podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 Ustawy z dnia 7 września
    1991 r. o systemie oświaty. Do rekrutacji specjalnej - uzupełniającej mogą przystąpić wyłącznie
    kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
    magisterskie na danym kierunku studiów w rekrutacji zasadniczej.
 
§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§20
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2020
Data publikacji:
29.06.2020 15:58
Data aktualizacji:
30.06.2020 08:46
Liczba wyświetleń:
2036
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal1A718.docx16.39 KB
Zal1B718.docx14.14 KB
Zal1C718.docx14.55 KB
Zal2A718.docx16.69 KB
Zal2B718.docx13.4 KB
Zal3718.docx20.72 KB
Zal1A-1C718.docx19.68 KB
Zal2A-2B718.docx18.05 KB