Nr 723 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” ....

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 723
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na realizację projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Mając na uwadze Uchwałę Nr 178 Senatu z dnia 26 czerwca 2017 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi podwyższenie wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych o kwotę 1 812 685,43 zł (słownie jeden milion osiemset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 43/100) do kwoty 21 276 100,07 zł (słownie dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 07/100).
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2020
Data publikacji:
30.06.2020 09:28
Data aktualizacji:
30.06.2020 09:28
Liczba wyświetleń:
700
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument