Nr 724 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 724
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 czerwca 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 
na nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117/32 położonej w obrębie 110 m. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonej w załączniku do niniejszej uchwały, objętej księgą wieczystą o numerze KW OL1O/00182162/5, na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
   1)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia
       na niej w przyszłości sieci kablowej nN 0,4kV długości 149 m, 
   2)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
       w pkt 1, po ich posadowieniu,
   3)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
       konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy sieci, o której mowa
       w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników
       ENERGA OPERATOR oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi ENERGA OPERATOR posługuje
       się w związku z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 4 324,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote) netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.06.2020
Data publikacji:
30.06.2020 09:41
Data aktualizacji:
30.06.2020 09:48
Liczba wyświetleń:
726
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument