Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Chorób Ptaków
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 
Kryteria kwalifikacyjne
-      posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dyscyplinie
    weterynaria,
-      udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu chorób ptaków,
-      dorobek publikacyjny spełniający wymogi określone w Załączniku nr 4 (tabele 5Ai 5B) do Uchwały
    nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku
    sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
-      doświadczenie w zakresie kierowania projektami badawczymi (kierownik co najmniej jednego
    projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych) lub doświadczenie w zakresie
    realizacji badań za granicą (co najmniej 3-miesięczny staż zagraniczny),
-      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu chorób ptaków,
-      znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
    dydaktycznych.
        
Wykaz dokumentów:
1.  Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
2.  Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
    organizacyjnej oraz kształceniu kadr naukowych.
3.   Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494
    Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
).
4.   Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
    profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie weterynaria
    (
załącznik 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie).
5.  Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
   
http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.
6.   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących
    działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria
http://bip.uwm.edu.pl/node/6335. 
7.   Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
    o szkolnictwie wyższym i nauce.
8.   Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 w/w ustawy.
9.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
    określonym w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969,.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
11. Odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
12. Kwestionariusz osobowy  http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Informacje:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321 zł brutto.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14,
  w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie miesiąca od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 11:26
Data aktualizacji:
01.07.2020 11:26
Liczba wyświetleń:
656
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument