Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

 
DZIEKAN 
WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych
w Instytucie Geodezji i Budownictwa
w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
 
w ramach realizacji projektu „Utrzymanie stacji systemu LOFAR w Bałdach na potrzeby udziału
w programie The International LOFAR Telescope (ILT)”
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej astronomia lub fizyka lub tytuł zawodowy magistra albo równorzędny,
 • wykazują się dobrym dorobkiem naukowym koncentrującym się na monitorowaniu naturalnych, pozaziemskich źródeł promieniowania radiowego,
 • posiadają udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR
  z powyższej tematyki badawczej,
 • wykazują się znacznym doświadczeniem w pracy z interferometrami radiowymi,wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego oraz biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie. 
 2. Życiorys.
 3. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 5. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 6. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych
  i organizacyjnych
  -   max. arkusz formatu A4.
 7. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
  (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a)
  (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 9. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 10. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe)
 11. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) w sprawie zaliczania
  do dyscypliny naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
  (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe)
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 Informacje:
Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
 
 1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoiżynierii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15 pok. 16,
  10-720 Olsztyn-Kortowo, w terminie 1 – 30 lipca 2020 roku w godz. 8.00 – 10.00.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące aplikowania na stanowisko można uzyskać
  pod nr tel. +48 89 523 38 36 lub drogą mailową na adres e-mail: kand@uwm.edu.pl
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 4. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację, Kandydata przed Komisją Konkursową, osiągnięć
  i planów o których mowa w pkt. 6 i 7 niniejszego ogłoszenia konkursowego.
  O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta naukowego przewidziany jest na dwa lata.
 6. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta naukowego wynosi 5 192 zł brutto brutto.
 7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
 8. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 9. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
prof. dr hab. Paweł Wielgosz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2020
Data publikacji:
01.07.2020 11:37
Data aktualizacji:
24.09.2020 08:40
Liczba wyświetleń:
1115
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
CCF_000070.pdf429.2 KB