Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Anatomii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
- tytuł zawodowy lekarza,
- udokumentowany dorobek naukowy,
- kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- co najmniej 40 pkt. MNiSW,
- co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.   życiorys,
3.   kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.   kopia prawa wykonywania zawodu,
6.   odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.   informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć,
    analiza bibliometryczna  
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    badawczo-dydaktycznego,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty)
12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty) 

 

Informacje:
Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 26.07.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15.09.2020r.
Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
3205-3300 brutto
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85
z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2020
Data publikacji:
02.07.2020 09:40
Data aktualizacji:
02.07.2020 09:43
Liczba wyświetleń:
774
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument