Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii Człowieka
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
-  tytuł magistra biologii, biotechnologii lub pokrewne (n.p. lekarza medycyny lub weterynarii);
-  autor co najmniej 3 publikacji naukowych opublikowanych w ostatnich 5 latach,
  o łącznym min. IF 12.00;
- znajomość co najmniej 2 z wymienionych poniżej technik badawczych: izolowanie kwasów
  nukleinowych, izolowanie białek, RT-PCR, elektroforeza, hodowle komórkowe/tkankowe in vitro,
  immunohistochemia/immunocytochemia, Western-blotting;
- znajomość technik mikroskopowych i statystycznych;
- udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, w tym z zakresu
  histologii i embriologii człowieka;
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć
  dydaktycznych;
- umiejętność pracy w zespole;
- samodzielność i dobra organizacja pracy;
- dyspozycyjność;
- co najmniej 40 pkt. MNiSW;
- co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF. 
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
6.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, wypełniona tabela
     z wymaganiami na asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
     analiza bibliometryczna,
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     badawczo-dydaktycznego,
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
10. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty)
11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)
 
Informacje:
Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 26.07.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15.09.2020 r.
Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
3205-3300 zł brutto
Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku,
poz. 85 z późn. zm.).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2020
Data publikacji:
02.07.2020 09:49
Data aktualizacji:
02.07.2020 09:50
Liczba wyświetleń:
668
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument