Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
- stopień doktora nauk medycznych,
-  znajomość języka angielskiego,
-  co najmniej 80 pkt. MNiSW,
-  w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,
-  co najmniej 40 pkt. MNiSW w czaspopismach z IF,
-  co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
-  co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w ośrodkach zagranicznych,
- udział w projektach międzynarodowych,
- skonkretyzowane plany naukowe dotyczące działalności anestezjologii i intensywnej terapii,
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć,
    analiza bibliometryczna,  
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
    badawczo-dydaktycznego,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
11. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
     naukową (bez daty)
12. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty) 
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
  w terminie do dnia 01.08.2020 r.
  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15.09.2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 roku,
  poz. 85 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.07.2020
Data publikacji:
07.07.2020 09:03
Data aktualizacji:
07.07.2020 09:04
Liczba wyświetleń:
651
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument