Konkurs na stanowisko profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
 w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85.).
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora powinni posiadać:
- tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych/społecznych
- udokumentowany dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o polityce i administracji,
   ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polityki bezpieczeństwa II RP,
- bogate doświadczenie w zakresie pracy organizacyjnej,
- doświadczenie dydaktyczne,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach
   z listy MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk
   humanistycznych/społecznych,
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy
 
http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow
  /kwestionariuszosobowyuwm.pdf
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy w rozumieniu
art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
   http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow
   /oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2)
   http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow
   /zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_4.pdf
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
    z 2020 r., poz. 85).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 6410 zł .
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 lipca 2020 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4,
10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.07.2020
Data publikacji:
08.07.2020 12:43
Data aktualizacji:
08.07.2020 12:43
Liczba wyświetleń:
740
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument