Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
 w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
- tytuł zawodowy co najmniej magistra psychologii, preferowany jest stopień naukowy
   doktora lub zaawansowany stopień realizacji przewodu doktorskiego,
- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
   problematyki psychologii edukacji, rozwoju lub klinicznej,
- aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach
   naukowych,
-  co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW,
- doświadczenie dydaktyczne oraz organizacyjne, w tym preferowane jest doświadczenie
   międzynarodowe,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy
   MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe
  granty badawcze.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra psychologii lub stopnia doktora
   nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie psychologia,
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
- życiorys,
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym
   miejscem pracy,
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
-  informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
   http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow
   /informacja_kandydata_asysten.docx
-  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
   asystentahttp://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow
   /oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2)
   http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow
   /zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs.pdf
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 sierpnia 2020 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4,  10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.07.2020
Data publikacji:
08.07.2020 13:39
Data aktualizacji:
19.01.2021 10:27
Liczba wyświetleń:
893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu Katedra Psychologii Klinicznej Rozwoju i Edukacji.docx31 KB