Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
 w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
- stopień naukowy co najmniej doktora nauk społecznych/humanistycznych w zakresie nauk
   o polityce/nauk o polityce i administracji, preferowany jest stopień doktora habilitowanego
   z nauk o polityce i administracji/nauk o polityce,
- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym
   uwzględnieniem problematyki teorii stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej,
- aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego,
   w tym w wymiarze międzynarodowym,
- doświadczenie dydaktyczne,
- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 punktów za dorobek naukowy w okresie
   5 lat przed złożeniem wniosku,
- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z listy MNiSW (w tym 1 publikacja za co najmniej 10 pkt)
- doświadczenie jako kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub zaświadczenie
  o złożonym co najmniej 1 projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki, w której był składany,
- znajomość języka angielskiego,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach
   z listy MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe
   granty badawcze.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych
   w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji lub doktora habilitowanego nauk
   humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji,
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
- życiorys,
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy,
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
   http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata.docx 
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
   http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow
   /oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2)
   http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow
   /zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_0.pdf
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł- 5000 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 sierpnia 2020 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu wrześniu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.07.2020
Data publikacji:
08.07.2020 14:00
Data aktualizacji:
19.01.2021 09:45
Liczba wyświetleń:
1197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie.docx30.87 KB