Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji

 
DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UniwersytetU warmińsko-MazurskiEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Geodezji i Budownictwa
w Katedrze Geodezji


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa
  i transport,
 • posiadają w całym dorobku co najmniej 450 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 200 pkt. w czasopismach z list MNiSW posiadających IF, w tym co najmniej 100 pkt. jako pierwszy autor,
 • byli bądź są kierownikiem 1 lub) wykonawcą co najmniej 2 projektów badawczych lub)
  wykazują się co najmniej 3-miesięcznym stażem zagranicznym i wykonawcą 1 projektu badawczego
  lub) wykonawcą w 3 złożonych i pozytywnie ocenionych projektach badawczych.
Ponadto:
 • posiadają dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie hydrografii,
 • wykazują się biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców),
 • posługują się językiem angielskim na poziomie C1,
 • mile widziane kwalifikacje operatora UAV oraz patent stermotorzysty.
   
Wykaz dokumentacji konkursowej
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Potwierdzona kopia dyplomu poświadczająca uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego / stopnia naukowego doktora.
 4. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.).
 5. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 6. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej (
  http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 7. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych
  i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron formatu A
  4.
 8. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 9. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 11. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (
  t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.q) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe)
 12. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (
  t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w sprawie zaliczania
  do dyscypliny naukowej (
  http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 13. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe)
 
Informacje:
 • Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
 • Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie od 10 lipca 2020 do 10 sierpnia 2020 roku w godz. 8.00-10.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację, Kandydata przed Komisją Konkursową, osiągnięć i planów, o których mowa w pkt. 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelnianego wynosi 5 321 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
prof. dr hab. Paweł Wielgosz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.07.2020
Data publikacji:
10.07.2020 12:21
Data aktualizacji:
21.09.2020 11:28
Liczba wyświetleń:
991
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
D.Popielarczyk.pdf1.16 MB