Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na  stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
- posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie
  biologia/nauki biologiczne
- posiadają znaczący dorobek naukowy, w tym udokumentowany po uzyskaniu stopnia doktora
  co najmniej 3 publikacjami z listy JCR, w tym publikacjami za 100 pkt;
- posiadają doświadczenie w stosowaniu metod laboratoryjnych: PCR, qRTPCR, Western blot,
  immunohistochemia, hodowle in vitro komórek i tkanek, RIA, ELISA, sekwencjonowanie następnej
  generacji, udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy JCR;
- posiadają doświadczenie dydaktyczne z zakresu Fizjologii człowieka i zwierząt, Hodowli in vitro komórek
  i tkanek zwierzęcych, Immunologii, Endokrynologii, Molekularnej diagnostyki medycznej, Podstaw
  inżynierii genetycznej
- odbyły staż naukowy krajowy i zagraniczny -  legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań:
 
min. dwa zewnętrzne projekty, z czego min. jeden, w którym kandydat jest/był kierownikiem  
- wykazują się biegłą znajomością języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
 
Oczekiwane predyspozycje
- zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
- gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych
- zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium,
  chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole
 
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej
    oraz organizacyjnej,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
4. odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie
    biologia/nauki biologiczne,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta
    w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4
    do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) 
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
6. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
7. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej  http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie 
http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/, 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.  
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.  
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 13 sierpnia 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.   

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.07.2020
Data publikacji:
14.07.2020 08:21
Data aktualizacji:
29.09.2020 09:32
Liczba wyświetleń:
1106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygniecie konkursu adiunkt KAiFZ UWM.pdf395.94 KB