Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.85 ze zm.).
 
Kryteria kwalifikacyjne:
-   posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,
-   udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie weterynaria,
-   dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu
   MNiSW z 2016 roku, w tym co najmniej 25 punktów uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor
   (
wg tabeli 5a, załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
   w Olsztynie)
,
-   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
-   znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
        
Wykaz dokumentów:
1.    Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
2.    Życiorys (CV).
3.    Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
4.    Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza weterynarii.
5.    Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494
     Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
).
6.    Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców
     – polskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
7.    Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
    
http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.
8.    Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących
     działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria
http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.
9.    Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
     o szkolnictwie wyższym i nauce.
10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     art. 120 w/w ustawy
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Informacje:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
14 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 września 2020 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 10:26
Data aktualizacji:
26.10.2020 13:48
Liczba wyświetleń:
1058
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Choroby Wewnętrzne wynik konkursu14.07.2020.doc51.5 KB