Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         stopień naukowy doktora,
·         prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
·         specjalizacja w dziedzinie epidemiologii,
·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
     wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
     Mazurskiego w Olsztynie,
·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·         znajomość języka angielskiego,
·         umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6.    zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków
     Obcych UWM w Olsztynie,
7.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
8.    wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
     poz. 85),
11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
  Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia
   15 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r.
·    Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 4680-5000 zł brutto.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez
   Rektora bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 10:54
Data aktualizacji:
20.11.2020 14:18
Liczba wyświetleń:
821
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu na BIP Elżbieta Majchrzak - Kłokocka.docx32.2 KB