Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie

 

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE


ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

  1.      stopień doktora nauk teologicznych;

  2.      wyższe wykształcenie w zakresie nauk o rodzinie;

 3.     doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii i nauk o rodzinie (co najmniej rok);

  4.      preferowany zakres badań w obszarze rodziny i niepełnosprawności dziecka w rodzinie;

  5.      100 pkt. MNiSW (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym);

  6.       złożony jeden projekt badawczy;

  7.      wygłoszenie 2 referatów w wydarzeniach naukowych (krajowym i międzynarodowym);

 8.  udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego lub pracach zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego;

 9.   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1.      podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;

  2.     wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM) [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];

  3.      życiorys CV;

  4.      kwestionariusz osobowy;

  5.      odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

  6.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

 7.      oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;

  8.      deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;

  9.      deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;

10.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;

11.     świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM);

12.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje:

·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn w terminie do dnia 15 sierpnia 2020 roku.

   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 września 2020 roku.

·  Wynagrodzenie adiunkta na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 4680 zł brutto.

·  Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyny.

·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

                                                               Dziekan Wydziału Teologii

Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Olsztyn, dn. 16 lipca 2020 roku

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dziekan Wydziału Teologii
Wytworzył:
Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 11:42
Data aktualizacji:
16.07.2020 11:45
Liczba wyświetleń:
629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument