Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego

 

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE


ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

1.    stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;

2.    wyższe wykształcenie teologiczne;

3.   doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii i filozofii przyrody (co najmniej rok);

4.      preferowany obszar badań: ekologia, ekofilozofia, zrównoważony rozwój;

5.     2 publikacje naukowe (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym z list MNiSW);

6.      udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego;

7.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1.    podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;

2.   wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM) [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];

3.    życiorys CV;

4.     kwestionariusz osobowy;

5.     odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

6.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

7.     oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;

8.     deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;

9.     deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;

10.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;

11.     świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM);

12.     zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje:

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn w terminie do dnia 15 sierpnia 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 września 2020 roku.

Wynagrodzenie asystenta na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 3205 zł brutto.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

                                                                                                                      Dziekan Wydziału Teologii

 

Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

 

 

Olsztyn, dn. 16 lipca 2020 roku

 

 

Olsztyn, dn. 16 lipca 2020 roku

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dziekan Wydziału Teologii
Wytworzył:
Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 11:52
Data aktualizacji:
16.07.2020 11:52
Liczba wyświetleń:
803
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument