Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O G Ł A S Z A   K O N K U R S
na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 4 680 zł
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
·  posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
  lub pokrewnym oraz uzyskany stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
  inżynieryjno-technicznych;
·   posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
·   wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego
  lub niemieckiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
·   posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.
 
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:
·   dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej;
·   osiągnięcia w zakresie rozwiązań technicznych (patenty, wzory użytkowe, rozwiązania innowacyjne
  w przedsiębiorstwach, ekspertyzy badawcze);
·   umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii
  mechanicznej;
·   biegła obsługa komputera oraz programów użytkowych CAD.
·   doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
Zgłoszenie powinno zawierać:
·   podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
·   życiorys,
·   kwestionariusz osobowy,
·   dyplom stopnia doktora lub doktora habilitowanego,
·   deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje,
  że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce,
·   pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela
  akademickiego,
·   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
  badawczo-dydaktycznego,
·   pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu,
  którzy podjęli pracę),
·   zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Ponadto:
- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania
   przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego,
- niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85).
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie
przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
Termin składania podań upływa z dniem 17-08-2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Lipiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 12:38
Data aktualizacji:
09.09.2020 13:51
Liczba wyświetleń:
942
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wyniki konkursuKMiPKM.pdf277.9 KB