KONKURS na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn, Wydział nauk Technicznych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta dydaktycznego
w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3 205 zł

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Mechatronika, Elektronika lub pokrewnym albo uzyskany stopień doktora inżyniera w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna lub Inżynieria materiałowa;
  • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
  • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języku angielskim umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:
·         dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej i automatyce;
·         osiągnięcia w zakresie rozwiązań technicznych (patenty, wzory użytkowe, rozwiązania
     innowacyjne w przedsiębiorstwach);
·         umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii
     mechanicznej i inżynierii materiałowej;
·         biegła obsługa komputera oraz programów użytkowych CAD/CAM, SCADA (ZERO, MTS, Edge CAM,
     Solid Edge);
·         umiejętność obsługi urządzeń sterowanych numerycznie (CNC): obrabiarek skrawających,
     robotów spawalniczych, obrabiarek elektroerozyjnych;
·         doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
·         podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
·         życiorys,
·         kwestionariusz osobowy,
·         dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora inżyniera,
·         pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela
     akademickiego,
·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
·         pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza
     Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),
·         zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Ponadto:
- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania
   przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.
- Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 85).
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie
przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
Termin składania podań upływa z dniem 17-08-2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Lipiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 13:28
Data aktualizacji:
09.09.2020 13:36
Liczba wyświetleń:
876
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wyniki konkursuKTMiM.pdf271.99 KB