Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki

 
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI 
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs 
na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) 
w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). 
 
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
·  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, 
·  dorobek publikacyjny w zakresie kryminalistyki oraz inną aktywność naukową, dydaktyczną,
   organizacyjną i w zakresie kształcenia kadr naukowych, co najmniej na poziomie wymagań
   kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 
·   predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, 
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, 
·   umiejętność pracy w zespole, 
·   biegłą znajomość języka obcego nowożytniego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka
   polskiego (dotyczy obcokrajowców).
 
 
Wykaz wymaganych dokumentów: 
·    Podanie o zatrudnienie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie), 
·    Życiorys, 
·    Kwestionariusz osobowy (BIP UWM), 
·    Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, 
·    Odpis (potwierdzona kopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
·    Wykaz dorobku publikacyjnego wraz z wyceną punktową oraz innej aktywności naukowej,
   dydaktycznej, organizacyjnej, w tym zsumowanie osiągnięć w formie tabelarycznej,
 
·   Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców, 
·   Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie
   podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
 
·   Deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 
·   Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowaniu dziedziny nauk społecznych i dyscypliny
   naukowej nauki prawne,
 
·   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
   (nie dotyczy pracowników UWM),
 
·   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia
   Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).
 
 
Informacje: 
·    Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10,
   w terminie do 28 sierpnia 2020 r.
 
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r.
   poz. 85);
 
·   Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.680 zł.  
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
 
·   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania
   dokumentów.
 
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.07.2020
Data publikacji:
16.07.2020 21:30
Data aktualizacji:
24.09.2020 14:47
Liczba wyświetleń:
1049
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_konkursu_adiunkt.pdf123.04 KB