Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie

 
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.).
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
 • stopień naukowy doktora nauk prawnych (nauk społecznych) w zakresie prawa (nauk prawnych),
 • dorobek publikacyjny w zakresie prawa administracyjnego oraz aktywny udział w konferencjach dydaktycznych lub naukowych, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych
  w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegłą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców). 
Wykaz wymaganych dokumentów:
 • Podanie o zatrudnienie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Życiorys,
 • Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),
 • Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora nauk prawnych,
 • Odpis (potwierdzona kopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Wykaz dorobku publikacyjnego oraz aktywnego udziału w konferencjach dydaktycznych lub naukowych,
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (nie dotyczy pracowników UWM),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia
  Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).
Informacje:
 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, w terminie
  do 28 sierpnia 2020 r.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85);
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.205 zł.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.07.2020
Data publikacji:
17.07.2020 12:16
Data aktualizacji:
23.09.2020 10:41
Liczba wyświetleń:
1303
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu_asystent KPAiNoB.pdf136.55 KB