Konkurs na stanowisko technologa– ¼ etatu

KONKURS NA STANOWISKO TECHNOLOGA (1/4 etatu)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko technologa– ¼ etatu
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Zrównoważony upcykling pozostałości rolniczych: system modułowej kaskady w konwersji odpadów”- akronim UpWaste (Umowa nr FACCE SURPLUS/III/UpWaste/02/2020 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach III konkursu Programu „ERA-NET FACCE SURPLUS” )
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony.
2.  Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy
     i innych aktów normatywnych.
 Główne zadania:
 • Wykonywanie prac badawczych zgodnie z planem realizacji projektu pt. „Zrównoważony upcykling pozostałości rolniczych: system modułowej kaskady w konwersji odpadów (UpWaste)
 • Realizacja merytoryczna zadań projektowych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie prac badawczych w projekcie
 • Przygotowywanie sprawozdań, raportów, publikacji i innych opracowań dokumentujących efekty badań prowadzonych  w ramach projektu.
 • Kompletowanie informacji naukowych oraz dostarczanie informacji na rzecz projektu, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny produkcji glonów i owadów na bazie odpadów rolniczych oraz finalnych produktów żywnościowych i paszowych: dekontaminacja surowców odpadowych pochodzenia roślinnego wykorzystywanych w hodowli glonów i owadów; identyfikacja, ocena oraz metody inaktywacji mikroorganizmów/organizmów pasożytniczych o potencjale kolonizowania glonów i owadów hodowanych na cele paszowe i żywieniowe w kontekście bezpieczeństwa paszowego i żywnościowego; charakterystyka ciągu techniczno-technologicznego produkcji glonów i owadów pod kątem bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności i/lub pasz oraz puryfikacji produktów ubocznych; bezpieczeństwo i higiena produktów żywnościowych i paszowych z glonów i owadów.
 • Informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.;
 • Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących
  w Uniwersytecie.
Wymagania
1.    Wykształcenie wyższe min. magisterskie, preferowany kierunek: weterynaria lub pokrewne,
2.    Mile widziane doświadczenie w zespole badawczym realizującym projekty ze źródeł UE
     lub krajowych
3.    Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
4.    Dorobek naukowy w dziedzinie entomologii weterynaryjnej (potwierdzony publikacjami z IF, doniesieniami konferencyjnymi itp.)
5.    Kwalifikacje związane z wizualizacją i eksploracją danych naukowych będą dodatkowym atutem
6.    Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3.    Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
     potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4.    Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM).
5.    Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
     w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L
     nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs - stanowisko technologa”, w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM, Plac Łódzki 3/202,
10-727 Olsztyn, w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Wytworzył:
Anna Karwowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.07.2020
Data publikacji:
17.07.2020 12:23
Data aktualizacji:
17.07.2020 12:23
Liczba wyświetleń:
1265
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument