Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Geodezji i Budownictwa
w Katedrze Geoinformacji i Kartografii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa
  i transport,
 • posiadają w całym dorobku co najmniej 450 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 200 pkt.
  w czasopismach z list MNiSW posiadających IF, w tym co najmniej 100 pkt. jako pierwszy autor,
 • byli bądź są kierownikiem 1 lub wykonawcą co najmniej 2 projektów badawczych lub) wykazują się: co najmniej 3-miesięcznym stażem zagranicznym i wykonawcą 1 projektu badawczego lub wykonawcą w 3 złożonych i pozytywnie ocenionych projektach badawczych.
ponadto:
 • posiadają znaczący dorobek naukowy z zakresu geoinformacji i kartografii poparty wskaźnikami bibliometrycznymi,
 • wykazują się zainteresowaniami naukowymi w zakresie kartograficznego modelowania zjawisk geofizycznych, głównie ruchów pionowych skorupy ziemskiej i zmian średniego poziomu morza,
 • wykazują się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego i biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
2.  Życiorys.
3.  Kwestionariusz osobowy (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
4.  Odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
5.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.)
6.  Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
7.  Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
    i organizacyjnej
(http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
8.  Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych,
    dydaktycznych i organizacyjnych w perspektywie  co najmniej pięciu lat - opracowanie
    w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4.
9.  Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
    (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a)
10. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego.
11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
      (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)
13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
      o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny
      naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
      akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 
Informacje:
 • Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie od 16 lipca 2020 do 17 sierpnia 2020 roku w godz. 8.00-10.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć i planów, o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu.
 • O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta przewidziany jest na dwa lata.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta wynosi 5 321 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
prof. dr hab. Paweł Wielgosz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.07.2020
Data publikacji:
21.07.2020 08:35
Data aktualizacji:
21.09.2020 11:27
Liczba wyświetleń:
929
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Kamil_Kowalczyk.pdf1.16 MB