konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości

 
DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii
w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub nauki techniczne w dyscyplinie geodezja i kartografia,
 • posiadają w dorobku naukowym w okresie ostatnich 10-lat: autorstwo co najmniej 2 skryptów dydaktycznych lub) jednej monografii, w których wnioskodawca ma udział co najmniej 50%
 • lub) autorstwo co najmniej 4 publikacji popularno-naukowych, w tych, w których wnioskodawca ma udział co najmniej 50%,
 • posiadają co najmniej 10 lat doświadczenia dydaktycznego na uczelni wyższej.
ponadto:
 • posiadają udokumentowane dorobkiem publikacyjnym zainteresowania naukowe w zakresie gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich,
 • wykazują się znajomością języka angielskiego oraz biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców),
 • wykazują się doświadczeniem w prowadzeniu prac dyplomowych oraz doświadczeniem jako opiekun praktyk studenckich,
 • uprawnienia zawodowe w zakresie: Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; 2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
2.    Życiorys.
3.    Kwestionariusz osobowy (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
4.    Odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia
      naukowego doktora habilitowanego lub doktora.
5.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.)
6.    Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
7.    Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
      i organizacyjnej
(http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
8.    Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych,
      dydaktycznych i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat - opracowanie
      w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4.
9.    Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a)

     (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
      pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym
      i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)
(http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
      o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny
      naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
      akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
 
 Informacje:
 • Dokumenty wymienione w pkt 6, 7 i 8 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wg.dziekan@uwm.edu.pl 
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie od 16 lipca 2020 do 17 sierpnia 2020 roku w godz. 8.00-10.00.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć i planów, o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu.
 • O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta przewidziany jest na dwa lata.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta wynosi 5 000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
prof. dr hab. Paweł Wielgosz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.07.2020
Data publikacji:
21.07.2020 08:44
Data aktualizacji:
21.09.2020 11:30
Liczba wyświetleń:
931
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
T_Podciborski.pdf1.19 MB