Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji

DYREKTOR FILII W EŁKU
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
 • posiadać co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filozofii
 • posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach
 • wykazać się znajomością zagadnień logiki i logiki prawniczej
 • posiadać umiejętność organizowania sympozjów krajowych i międzynarodowych oraz brać aktywny w nich udział
 • wykazać się czynnym udziałem w pracach redakcyjnych czasopism naukowych
 • posiadać umiejętności oraz doświadczenie wykorzystania platform e-learningowych (np. Moodle, ILIAS) w procesie kształcenia i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych funkcjonalności związanych z bezpośrednim kontaktem on-line
 • posiadać doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć, także z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość,
 • być autorem co najmniej 1 monografii naukowej lub podręcznika
 • wydać co najmniej 2 publikacje rocznie w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku w czasopiśmie popularnonaukowym lub w czasopiśmie z list MNiSW lub być autorem rozdziałów w monografii wieloautorskiej
 • wykazać się co najmniej 3-tygodniowym stażem dydaktycznym w krajowym lub zagranicznym ośrodku naukowo-dydaktycznym
 • w okresie 5 lat od przed złożeniem wniosku aplikowanie o projekt badawczy/dydaktyczny, który uzyskał pozytywną ocenę
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku mieć czynny udział z referatem w konferencji naukowej/dydaktycznej
 • posiadać znajomość języka angielskiego
 • posiadać umiejętność pracy w zespole
 
Wykaz dokumentacji konkursowej
 1. podanie  (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys naukowy (CV),
 3.  kwestionariusz osobowy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf,
 4. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych
 5. wykaz dorobku naukowego,
 6. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku   określonym w  ogłoszeniu o konkursie  http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
 8.  oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_4.pdf
 10. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 17 sierpnia 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2020 r.
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta: 4.680,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.  Dz. U. z 2020r., poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Filia w Ełku
Wytworzył:
ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.07.2020
Data publikacji:
21.07.2020 09:05
Data aktualizacji:
21.07.2020 09:05
Liczba wyświetleń:
888
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument