Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO  
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora
w Katedrze Pediatrii Klinicznej

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-          specjalizacja z neurochirurgii, doświadczenie w leczeniu pacjentów pediatrycznych,

-          stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub profesor

-          w całym dorobku co najmniej 400 pkt MniSW

-          w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 75 pkt. MNiSW, w tym co najmniej jedna publikacja ≥35 pkt.min.,

-          co najmniej 250 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,

-          co najmniej 120 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,

-          kierownik co najmniej 1 projektu badawczego lub wykonawca co najmniej 2 projektów badawczych,

-          doświadczenie w pracy dydaktycznej,

-          bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1.  podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 2.  życiorys,
 3.  kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5.  kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7.  informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
 9.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11.  deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
 12.  deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej

Informacje:

 •   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia: 25.09.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2020r.
 •   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
 • art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).
 •  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 •  Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 6410-6500zł brutto
 •  Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania  konkursowego
 • bez podania przyczyny.
 •  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

                                                              

 Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.08.2020
Data publikacji:
31.08.2020 09:14
Data aktualizacji:
31.08.2020 09:17
Liczba wyświetleń:
645
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument