Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO  
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Pediatrii Klinicznej

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • Stopień doktora nauk medycznych,
 • Specjalizacja z chirurgii twarzowo-szczękowej, doświadczenie w pracy z pacjentami pediatrycznymi
 •  co najmniej 80 pkt. MNiSW,
 •  w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW w czaspopismach z IF,
 • co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
 •  co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2.  życiorys,
 3.  kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5.  kopia prawa wykonywania zawodu,
 6.   odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7.   informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
 9.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11.  deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową ,
 12.  deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej.

Informacje:

 •   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia: 25.09.2020 Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2020.
 •   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
 • art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale 4680-4500 brutto.
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
 • bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                               Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.08.2020
Data publikacji:
31.08.2020 09:32
Data aktualizacji:
31.08.2020 09:32
Liczba wyświetleń:
573
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument