Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na  stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Chorób Wewnętrznych
 • Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • ukończone studia medyczne (tytuł zawodowy lekarza),
 • specjalizacja z chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji z dziedziny diabetologii,
 • doświadczenie dydaktyczne (np. szkolenie podyplomowe lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób
 •  wewnętrznych),
 • doświadczenie w pracy w  oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera w tym pakietu Microsoft,
 • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału
  w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopia prawa wykonywania zawodu,
6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; bibliografia z biblioteki;
    tabela wymagań na stanowisko asystenta dydaktycznego,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    dydaktycznego,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM)
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 30.09.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.10.2020r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300 brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
                                            
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.08.2020
Data publikacji:
03.09.2020 09:32
Data aktualizacji:
20.11.2020 14:07
Liczba wyświetleń:
759
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu asystent dydaktyczny K. CW X.2020.docx31.93 KB