konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko  asystenta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Histologii i Embriologii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
 • stopień magistra w naukach biologicznych lub rolniczych, albo tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
 • znajomość technik histologicznych, histochemicznych, immunochemicznych oraz mikroskopii elektronowej transmisyjnej i skaningowej,
 • znajomość obsługi oprogramowania komputerowego (Word, Excel, Power Point; Photoshop, Corel, Statistica, Amira, MIB);
 • dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW z 2016 roku, w tym co najmniej 25 punktów uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor (zgodnie z tabelą 5a,  załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych;


Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 5. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie).
 6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a)
 7. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
 8. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
 9. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową – w dyscyplinie weterynaria.  
 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
   
Informacje:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14,
  w terminie do dnia 7 października 2020 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2020r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.09.2020
Data publikacji:
08.09.2020 09:15
Data aktualizacji:
26.10.2020 13:52
Liczba wyświetleń:
881
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Histologia wynik konkursu 07.09.2020.doc184.5 KB