Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa


DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne)
w Katedrze Położnictwa
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   tytuł zawodowy magistra położnictwa lub pielęgniarstwa,
·   prawo wykonywania zawodu położnej,
·   praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie położnej (min. 5 lat),
·   specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego,
·   udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
  wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
  Mazurskiego w Olsztynie,
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·   znajomość języka angielskiego,
·   umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
    (BIP UWM - „baza dokumentów”),
8.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
9.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
    w terminie do dnia 14 października 2020 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2020 r.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.09.2020
Data publikacji:
14.09.2020 12:29
Data aktualizacji:
14.09.2020 12:29
Liczba wyświetleń:
581
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument