Nr 727 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze..."

 
UCHWAŁA Nr 727
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
 

w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na realizację
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1

Mając na uwadze Uchwałę Nr 110 Senatu z dnia 24 marca 2017 roku, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi podwyższenie wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” do kwoty 1 658 525,54 PLN (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych, 54/100).  

§ 2

Pozostałe środki w wysokości 1 367 562,46 PLN (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote, 46/100), zostaną pokryte z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.   

§ 3

Zmiana wartości wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podyktowana jest zmianą wartości całkowitej projektu.
 
§ 4
Traci moc Uchwała nr 525 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja
2019 roku.
 
§ 5
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.08.2020
Data publikacji:
15.09.2020 08:18
Data aktualizacji:
15.09.2020 08:25
Liczba wyświetleń:
697
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw727.pdf71.58 KB