Konkurs w na stanowisko PROFESORA UCZELNI w Instytucie Filozofii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie filozofia

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
w Instytucie Filozofii
na stanowisko PROFESORA UCZELNI
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie filozofia
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinni posiadać tytuł profesora lub doktora habilitowanego w zakresie filozofii (specjalności: logika, metodologia nauk, filozofia nauki, filozofia analityczna) oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane
w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym posiadać:
 
1.  Co najmniej 2 monografie,
2.  W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 5 publikacji w czasopismach z list MNiSW
      lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 60 pkt.,
3.  W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnić funkcję kierownika lub wykonawcy co najmniej
     1 projektu badawczego lub w aplikowaniu o projekt, pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy
     co najmniej 3 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę,
4.  Pełnienie funkcji opiekuna lub promotora lub promotora pomocniczego co najmniej 1 osoby
    
przygotowującej rozprawę doktorską lub recenzenta/członka komisji w co najmniej 2 postępowaniach
     habilitacyjnych lub co najmniej 2 rozprawach doktorskich.
 
Wymagane dokumenty:
1.     Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.     Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem
     4, tab. 4a Statutu UWM) [link]
3.     Życiorys (CV)
4.     Kwestionariusz osobowy link ]
5.     Odpis dyplomu profesora lub doktora habilitowanego
6.     Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.     Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
8.     Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.     Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie: 5321 PLN.
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego,
    ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 15.10.2020 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.10.2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.09.2020
Data publikacji:
15.09.2020 08:32
Data aktualizacji:
15.09.2020 08:46
Liczba wyświetleń:
732
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument