Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.).
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien ponadto posiadać:
  • tytuł zawodowy magistra prawa, zwieńczający ukończenie uniwersyteckich jednolitych studiów prawniczych z wynikiem co najmniej dobrym,
  • stopień naukowy doktora nauk prawnych (nauk społecznych) w zakresie prawa (nauk prawnych),
  • dorobek publikacyjny w zakresie prawa podatkowego oraz aktywny i udokumentowany udział w konferencjach dydaktycznych lub naukowych z tego zakresu, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa podatkowego i zdolność aktywnego włączenia się w zespołowe prace badawcze z zakresu nauk prawnych,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa podatkowego,
  • umiejętność prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Uniwersytecie,
  • dobrą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).
 
Mile widziane:
  • doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
  • doświadczenie w pozyskiwaniu projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
  • dobra znajomość drugiego języka obcego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
·   Podanie o zatrudnienie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM),
·   Życiorys,
·   Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),
·   Odpis (potwierdzona kopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych,
·   Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora nauk prawnych,
·   Wykaz dorobku publikacyjnego oraz aktywnego udziału w konferencjach dydaktycznych
   lub naukowych
,
·     Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
·     Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie
   podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
·     Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
   (nie dotyczy pracowników UWM),
·     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia
   Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).
 
Informacje:
·     Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, w terminie
   do 16 października 2020 r.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
·     Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.205 zł.
·     Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania dokumentów.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydziała Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.09.2020
Data publikacji:
16.09.2020 07:57
Data aktualizacji:
16.09.2020 07:57
Liczba wyświetleń:
813
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument