KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3 205 zł
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
  • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa lub pokrewnym;
  • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
  • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz w stopniu komunikatywnym w języku angielskim umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:
  • dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej;
  • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej;
  • biegła obsługa komputera, testerów tribologicznych i mikroskopów;
  • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
Zgłoszenie powinno zawierać:
·   podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;
·   życiorys;
·   kwestionariusz osobowy;
·   dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora;
·   deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży
    oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
·   pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
·   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta  badawczo-
    dydaktycznego;
·   pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu,
    którzy podjęli pracę);
·   zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
Ponadto:
·   UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny
    na każdym etapie postępowania konkursowego.
·    Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
     z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85).
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie
przy
ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
 
Termin składania podań upływa z dniem  16-10-2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Lipiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.09.2020
Data publikacji:
18.09.2020 13:29
Data aktualizacji:
09.11.2020 15:34
Liczba wyświetleń:
739
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu na BIP WNT.docx31.69 KB