Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

 
Zarządzenie Nr 82/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu ograniczenia możliwości zakażania się i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej „Uniwersytecie”) zajęcia realizowane
    są w trybie zdalnym i mieszanym.
2.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz Kierownik
    studiów doktoranckich określa rodzaj zajęć dydaktycznych oraz terminy realizacji w siedzibie
    Uczelni/Filii lub trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Zajęcia na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, mogą być prowadzone
    w siedzibie uczelni, po uzyskaniu zgody Rektora, na podstawie wniosku kierownika studiów
    podyplomowych lub kierownika danej formy kształcenia, zaopiniowanego przez dziekana/dyrektora
    Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego.
4.  Nauczyciele akademiccy i pozostali uczestnicy wszystkich rodzajów zajęć, o których mowa
    w ust.1 i 3, zobowiązani są do stosowania procedur stanowiących
załączniki nr 1 i nr 2
    do niniejszego zarządzenia.
5.  Prowadzący zajęcia:
    1)  na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
        studiów magisterskich, zwanych dalej „studiami”;
    2)  na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
    3)  na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia zobowiązani są do stosowania form
        nauczania i form weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się dostosowanych do trybu realizacji
        zajęć z danego przedmiotu.
6.  Do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, rekomenduje się następujące narzędzia
    zdalnego nauczania:
    1)   Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wyłączeniem form kształcenia, o których mowa
       
w ust. 5 pkt 3,
    2)   platforma e-learningowa Moodle,
    3)   platforma edukacyjna LMS ILJAS,
    4)   Google Meet.
7.  Dopuszcza się inne narzędzia pod warunkiem, że zapewniają odpowiednią jakość prowadzonych
    zajęć oraz nie powodują ponoszenia kosztów przez uczelnię i odbiorców.
8.  Koordynatorzy przedmiotów wybierają narzędzie prowadzenia zajęć w sposób zdalny
    w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem Filii/ Szkoły Zdrowia Publicznego
    lub upoważnioną przez nich osobą, kierownikiem studiów doktoranckich, Dyrektorem Szkoły
    Doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów podyplomowych.
9.  Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy
    zajęciowej o wybranym trybie realizacji zajęć dydaktycznych i konsultacji, a w przypadku
    stosowania trybu zdalnego, poinformowania o narzędziu zdalnego nauczania za pośrednictwem
    następujących form komunikacji:
    1)  korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web,
    2)  ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.
10.  Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego sprawują:
    1)   dziekan, dyrektor Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego – w zakresie kształcenia na studiach;
    2)   kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
    3)   Dyrektor Szkoły Doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej;
    4)   kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych;
    5)   kierownik – w zakresie innych form kształcenia;
    6)   kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących kształcenie w zakresie lektoratów
        i wychowania fizycznego.
11.  Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnie obowiązującą organizacją roku akademickiego
     2020/2021 i aktualnie obowiązującym rozkładem zajęć dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość
     zmiany dnia tygodnia i godziny zajęć po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zajęciowej
     i dziekanem.
12.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz
     kierownik studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych,
     może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania praktyki objętej programem studiów, określając
     alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej
     praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki ustala
     warunki przebiegu praktyk, biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
     dotyczące zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii. Przepis stosuje się do praktyk
     rozpoczętych przez studentów oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.
13.  W przypadku praktyk realizowanych poza siedzibą Uniwersytetu, dziekan, dyrektor Filii/Szkoły
      Zdrowia Publicznego, w porozumieniu z opiekunem praktyk oraz kierownik studiów doktoranckich,
      Dyrektor Szkoły Doktorskiej, kierownik studiów podyplomowych ustala warunki przebiegu praktyk,
      biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące zagrożenia
      epidemicznego lub stanie epidemii.
14.  W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej dopuszcza się możliwość dostosowania warunków
      weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się określonej w sylabusie do zmienionej formy zajęć.
15.  Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się do zmienionej formy zajęć
     powinno zostać dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć
     lub Samorządem Studenckim, a ponadto powinno:
     1)  uwzględniać specyfikę wybranego narzędzia zdalnego nauczania,
     2)  zapewniać rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia się przewidzianych
         w sylabusie,
     3)  uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu
         dydaktycznego, o których mowa w ust. 10.
16.  Proces weryfikacji efektów uczenia się musi umożliwiać dokonywanie oceny osiągniętych efektów
     uczenia się związanych z danym przedmiotem/grupą zajęć.
17.  Weryfikację efektów uczenia się dla zajęć realizowanych w trybie zdalnym, przeprowadza
     się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, wykluczających generowanie kosztów po stronie
     studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania danego
     narzędzia informatycznego.
18.  Weryfikacji, o której mowa w ust. 17, dokonuje prowadzący zajęcia odpowiedzialny za
     weryfikację efektów uczenia się.
19.  Warunkiem przystąpienia przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych
     do weryfikacji, o której mowa w ust. 17 jest nawiązanie połączenia z egzaminatorem
     lub prowadzącym zajęcia dydaktyczne poprzez narzędzia informatyczne, o których mowa
     w ust. 17, w wyznaczonym przez niego terminie, uzgodnionym ze studentami co najmniej
     na 3 dni przed datą egzaminu lub zaliczenia.
20.  Przed przystąpieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 17, egzaminator lub prowadzący
     zajęcia dydaktyczne dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta, doktoranta lub uczestnika
     studiów podyplomowych poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
     tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video.
21.  Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się dla zajęć realizowanych w trybie zdalnym następuje
     poprzez sporządzenie, przez egzaminatora lub prowadzącego zajęcia dydaktyczne, protokołu
     z przebiegu egzaminu lub zaliczenia, z zastrzeżeniem ust. 22 i 26.
22.  Protokół, o którym mowa w ust. 21, powinien zwierać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko
     egzaminatora lub osoby zaliczającej zajęcia dydaktyczne, datę przeprowadzenia egzaminu
     lub zaliczenia, nazwę przedmiotu, listę osób egzaminowanych lub przystępujących do zaliczenia
     i ewentualne uwagi dotyczące przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
23.  Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie online w sposób
     zapewniający samodzielność pracy studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych
     lub innych form kształcenia oraz kontrolę jego przebiegu.
24.  W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości egzaminatora lub prowadzącego zajęcia
     dydaktyczne co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu lub zaliczenia, egzamin
     lub zaliczenie mogą być przez niego przerwane.
25.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 24, egzaminator lub prowadzący
     zajęcia wyznacza kolejny termin. W stosunku do studenta, doktoranta lub uczestnika studiów
     podyplomowych, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie dotyczące
     samodzielności pracy mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie
     określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów
     podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń.
26.  W przypadku przerwania połączenia na skutek problemów technicznych, w trakcie którego był
     przeprowadzany egzamin lub zaliczenie, egzaminator lub prowadzący zajęcia, decyduje
     o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu lub zaliczenia w całości lub części albo jeśli
     uzna, że do momentu przerwania połączenia istniała możliwość weryfikacji założonych efektów
     uczenia się, wystawia ocenę uwzględniając przebieg egzaminu lub zaliczenia.
27.  Dokonywanie i dokumentowanie oceny osiągniętych efektów uczenia się następuje w sposób
     przyjęty na Uniwersytecie, z wykorzystaniem Uczelnianego Sytemu Obsługi Studiów.
28.  Na wniosek studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, egzaminator
     lub prowadzący zajęcia zezwala na obecność w pomieszczeniu asystenta/tłumacza języka
     migowego, o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
     warunków przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia dostosowanych do potrzeb osób
     z niepełnosprawnościami z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem
     zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
29.  W przypadku przeprowadzania komisyjnego zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu komisyjnego, przepisy
     dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego, określone w § 2 stosuje się odpowiednio.
30.  W przypadku przeprowadzania komisyjnego egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej
     i dodatkowej, przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu dyplomowego, określone w § 2
     stosuje się odpowiednio.
 
§ 2
1.  Egzaminy dyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych według
    następujących zasad:
    1)  egzamin dyplomowy przeprowadza się z wykorzystaniem MS Teams,
    2)  do obecności w trakcie egzaminu dyplomowego może być dopuszczona osoba wyznaczona
        przez dziekana, dyrektora Filii, dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, niebędąca członkiem
        Komisji Egzaminu Dyplomowego (dalej Komisji), służąca wsparciem technicznym,
    3)  przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, przewodniczący Komisji dokonuje sprawdzenia
        tożsamości studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej lub innego dokumentu
        tożsamości przy wykorzystaniu połączenia video,
    4)  egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo,
    5)  w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do:
        a)  zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego MS Teams, wyposażonego
            w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet, zapewniające odpowiednią jakość
            przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem pkt. 2,
        b)  złożenia wniosku do dziekana/dyrektora o zapewnienie warunków do przeprowadzenia
            egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przypadku
            braku możliwości zapewnienia przez studenta warunków, o których mowa w pkt 1; w takim
            przypadku dziekan/dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu
            w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych
            ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
        c) przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu dyplomowego,
            w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne
            inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.) z wyjątkiem
            urządzenia, za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin. Na wniosek
            studenta, przewodniczący Komisji zezwala na obecność w pomieszczeniu innych osób,
            o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych warunków
            przeprowadzania egzaminu dyplomowego dostosowanych do potrzeb osób
            z niepełnosprawnościami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych
            ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
        d) udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego dźwięku i obrazu (nie jest
            dopuszczalne wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz
            nieprzerwanej obecności w kadrze kamery. Na żądanie Komisji student ma obowiązek
            udostępnić ekran swojego urządzenia,
    6)  stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu dyplomowego, będącego
        następstwem zawinionego przez studenta działania, skutkuje przerwaniem egzaminu,
        z zastrzeżeniem pkt. 7,
    7)  w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 6, Komisja wyznacza kolejny
        termin. W stosunku do studenta, który naruszył przepisy wewnętrzne obowiązujące
        na Uniwersytecie dotyczące samodzielności pracy, mają zastosowanie przepisy Zarządzenia
        Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia
        2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktorantów
        oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń,
    8)   w przypadku przerwania połączenia pomiędzy studentem a Komisją w trakcie trwania egzaminu
        dyplomowego, wynikającego z działań niezależnych od studenta lub Komisji, należy niezwłocznie
        podjąć próbę wznowienia połączenia. W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe,
        egzamin należy powtórzyć w innym terminie,
    9)   po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję,
        student informowany jest o jego wyniku za pośrednictwem technologii informatycznej
        stosowanej do jego przeprowadzania,
   10)  plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu
        zatwierdzenia protokołu egzaminu dyplomowego przez wszystkich członków Komisji,
   11)  protokół egzaminu dyplomowego sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu
         z możliwością zastosowania trybu obiegowego,
   12)  w sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor.
2.  W stosunku do egzaminu dyplomowego, którego elementem jest część praktyczna lub występ
    artystyczny przepisy ust.1 nie mają zastosowania. W takim przypadku egzamin dyplomowy
    przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa się kształcenie
    o charakterze praktycznym, zachowaniem procedur stanowiących załączniki nr 1 lub
nr 2
    do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1.  Egzamin kończący studia podyplomowe przeprowadza się z wykorzystaniem technologii
    informatycznych według następujących zasad:
     1)  egzamin kończący studia podyplomowe w czasie trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych
         w uczelni przeprowadza się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, wykluczających
         generowanie kosztów po stronie uczestnika studiów podyplomowych z tytułu użytkowania
         danego narzędzia informatycznego,
     2)  do obecności w trakcie egzaminu może być dopuszczona osoba wyznaczona przez
         dziekana/dyrektora niebędąca członkiem Komisji, służąca komisji wsparciem technicznym,
    
3)  przed przystąpieniem do egzaminu, Komisja dokonuje sprawdzenia tożsamości uczestnika
         studiów podyplomowych poprzez oględziny dokumentu tożsamości przy wykorzystaniu
         połączenia video,
     4)  egzamin jest rejestrowany w formie pliku audiovideo,
     5)  w celu przystąpienia do egzaminu uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do:
         a)  zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego wykorzystywane narzędzie
             informatyczne, wyposażonego w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet,
             zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio i wideo, z zastrzeżeniem lit b,
         b)  złożenia wniosku do dziekana/dyrektora za pośrednictwem kierownika studiów
             podyplomowych o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach
             Uniwersytetu w przypadku braku możliwości zapewnienia przez uczestnika studiów
             podyplomowych warunków, o których mowa w lit a: w takim przypadku dziekan/dyrektor
             zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu
             z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego
             lub stanu epidemii,
         c)   przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu
             dyplomowego, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały
             się w nim żadne inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefony, tablety itp.)
             z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie przeprowadzany egzamin.
             Na wniosek uczestnika studiów podyplomowych, przewodniczący Komisji zezwala na
             obecność w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika to z ustalonych wcześniej z Biurem 
             ds. Osób Niepełnosprawnych warunków przeprowadzania egzaminu dostosowanych
             o potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
             związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
         d)  udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczalne
             wyłączanie kamery oraz wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanie znajdować
             się w kadrze kamery. Na żądanie Komisji uczestnik studiów podyplomowych ma obowiązek
             udostępnić ekran swojego urządzenia,
     6)  stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków egzaminu, będącego następstwem
         zawinionego przez uczestnika studiów podyplomowych działania, skutkuje przerwaniem
         egzaminu, z zastrzeżeniem pkt. 7,
     7)   w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 6, Komisja wyznacza kolejny
         termin. W stosunku do uczestnika studiów podyplomowych, który naruszył przepisy
         wewnętrzne obowiązujące na Uniwersytecie dotyczące samodzielności pracy,
         mają zastosowanie przepisy Zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
         Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form
         zachowania studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów
         podczas egzaminów lub zaliczeń,
     8)  w przypadku przerwania połączenia pomiędzy uczestnikiem studiów podyplomowych a Komisją
         w trakcie trwania egzaminu, wynikającego z działań niezależnych od uczestnika studiów
         podyplomowych lub Komisji, należy niezwłocznie podjąć próbę wznowienia połączenia.
         W przypadku gdy wznowienie połączenia nie jest możliwe, egzamin należy powtórzyć w innym
         terminie,
     9)  po przeprowadzeniu egzaminu i niezwłocznym ustaleniu oceny przez Komisję, uczestnik studiów
         podyplomowych informowany jest o jego o wyniku za pośrednictwem technologii
         informatycznej stosowanej do jego przeprowadzania,
   10)   plik zawierający nagranie z przebiegu egzaminu przechowuje się do czasu zatwierdzenia
         protokołu egzaminu przez wszystkich członków Komisji.
   11)   protokół egzaminu sporządzany jest niezwłocznie po zakończeniu egzaminu z możliwością
         zastosowania trybu obiegowego,
   12)   w sprawach nieuregulowanych, decyzje podejmują, odpowiednio dziekan lub dyrektor
         w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych.
2.  W stosunku do egzaminu kończącego studia podyplomowe, którego elementem jest część
    praktyczna lub występ artystyczny przepisy ust. 1 nie mają zastosowania. W takim przypadku
    egzamin kończący przeprowadzany jest w siedzibie Uniwersytetu lub instytucji, w której odbywa
    się kształcenie o charakterze praktycznym, z zachowaniem procedur stanowiących załączniki
    
nr 1 lub nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 § 4
W innych obszarach funkcjonowania Uniwersytetu wprowadza się następujące zasady:
1.  Dotyczące świadczenia pracy w administracji:
     1)  przywraca się sposób świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami
         akademickimi zgodnie z obowiązującymi ich warunkami świadczenia pracy przy zapewnieniu
         bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia
         pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy.
     2)  w przypadku czasowego braku możliwości wypełnienia warunków, o których mowa w pkt 1,
         kierownicy poszczególnych jednostek określają formę świadczenia pracy.
2.  Dotyczące funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej:
     1)  wznawia się korzystanie z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej na zasadach określonych
         w
załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3.  Dotyczące konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
     1)  wznawia się możliwość organizacji konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym,
         wydziałowym, sportowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet
         i na terenie Uniwersytetu z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących,
     2)  dopuszcza się wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach
         pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu,
     3)  dopuszcza się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
4.  Ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w odniesieniu do organizacji posiedzeń organów
     kolegialnych, zebrań wyborczych oraz spotkań zespołów opiniodawczo-doradczych Rektora,
     z zachowaniem warunków przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy.
5.  Dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych:
     1)   obiekty sportowe Uniwersytetu mogą być użytkowane z zachowaniem zasad określonych
          w aktualnie obowiązujących przepisach powszechnych.
6.  Dotyczące prowadzenia działalności sekcji sportowych, agend i klubów studenckich oraz lokali
     gastronomicznych:
     1)  wznawia się działalność sekcji sportowych oraz lokali gastronomicznych z zachowaniem zasad
         określonych w aktualnie obowiązujących przepisach powszechnych.
     2)  wznawia się prowadzenie działalności agend studenckich z uwzględnieniem przepisów
         powszechnie obowiązujących oraz wytycznych właściwych organów inspekcji sanitarnych,
     3)  do odwołania obowiązuje zakaz działalności klubów studenckich.
7.  Dotyczące zakwaterowania w domach studenckich:
     1)  Wznawia się kwaterowanie studentów w domach studenckich przy zapewnieniu bezpiecznych
         warunków zamieszkania, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia studentów.
     2)  Wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
 
§ 5
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
2.  Traci moc Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie
    zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii
    (ze zm.).
 
 
R E K T O R
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2020
Data publikacji:
07.10.2020 09:03
Data aktualizacji:
07.10.2020 09:48
Liczba wyświetleń:
8412
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz82.pdf3.75 MB
Zal1Zarz82.pdf2.64 MB
Zal2Zarz82.pdf3.75 MB
Zal3Zarz82.pdf1.97 MB