KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO (1 ETAT)


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego (1 etat)
 
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Zrównoważony upcykling pozostałości rolniczych: system modułowej kaskady w konwersji odpadów”-akronim UpWaste (Umowa nr FACCE SURPLUS/III/UpWaste/02/2020 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach III konkursu Programu „ERA-NET FACCE SURPLUS”)
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na czas określony.
2.  Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy
     i innych aktów normatywnych.
 
 Główne zadania:
Wykonywanie prac badawczych zgodnie z planem realizacji projektu pt. „Zrównoważony upcykling pozostałości rolniczych: system modułowej kaskady w konwersji odpadów (UpWaste)
Realizacja merytoryczna zadań projektowych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie prac badawczych w projekcie
Przygotowywanie sprawozdań, raportów, publikacji i innych opracowań dokumentujących efekty badań prowadzonych w ramach projektu.
Kompletowanie oraz przetwarzanie informacji dotyczących wpływu na środowisko (LCA) scenariuszy procesu wytwarzania produktu finalnego owadów oraz glonów w drodze konwersji odpadowego surowca rolniczego z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego
Informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.; znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy
i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.
 
Wymagania
1.    Wykształcenie wyższe min. magisterskie, preferowany kierunek: rolnictwo, ochrona środowiska
     lub pokrewne,
2.    Min. 2 letnie doświadczenie w zespole badawczym realizującym projekty ze źródeł UE
     lub krajowych
3.    Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
4.    Znajomość obsługi oprogramowania specjalistycznego do analizy cyklu życia – LCA (GaBi, SimaPro
     lub pokrewne) oraz statystycznego (pakiet STATISTICA).
5.    Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.    Życiorys
2.    Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3.    Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
     potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4.    Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM, dostępny na stronie:
     http://bip.uwm.edu.pl/node/969).
5.    Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
     w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119,
     str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8
w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem kandydata oraz adnotacją na kopercie
„Konkurs - stanowisko specjalisty UpWaste w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM”.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 16.10.2020 r.
 
Inne informacje
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
  • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Wytworzył:
prf. dr hab. Janusz Gołaszewski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.10.2020
Data publikacji:
08.10.2020 11:13
Data aktualizacji:
08.10.2020 11:13
Liczba wyświetleń:
1041
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument