Konkurs w Instytucie Filozofii UWM na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs w Instytucie Filozofii UWM
 
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinni posiadać:
·   stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia,
·   udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim
   w
języku polskim i języku angielskim w zakresie: historii filozofii nowożytnej, estetyki filozoficznej,
   antropologii kulturowej, etyki medycznej (Medical Ethics), elementów profesjonalizmu w medycynie
   (Medical Professionalism), antropologii medycznej (Anthropology of Medicine),
·   udokumentowaną współpracę międzynarodową oraz odbycie zagranicznego stażu dydaktycznego bądź
   naukowego,
·   udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu procesem dydaktycznym na poziomie szkoły wyższej,
   oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników
   badawczo - dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie:
·   autorstwo co najmniej 1 monografii naukowej,
·   w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 4 publikacje w czasopismach z list MNiSW
   lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 40 pkt.
·   w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy co najmniej
   2 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę.
 
Wymagane dokumenty:
1.   Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.   Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM) [link]
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ link ]
8.   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.   Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale
    4680-4800 PLN.
  • Zgłoszenia udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,
    ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 13 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.10.2020
Data publikacji:
14.10.2020 14:47
Data aktualizacji:
14.12.2020 09:46
Liczba wyświetleń:
1302
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
WYNIKKONKURSU7648.doc252.5 KB