Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne profesora uczelni w Katedrze Fizyki i Biofizyki

 
Dziekan 
wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne
profesora uczelni w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca
2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz określone w Statucie
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu UWM w Olsztynie
Nr 494 z dnia 21 maja 2019 r., Tabela 5a) oraz odpowiadać następującym kryteriom:
·  posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego z dyscypliny nauk biologicznych w zakresie biofizyki
 
oraz stopień naukowy doktora z dyscypliny nauk chemicznych w zakresie chemii
,
·  posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu spektroskopii fluorescencyjnej w szczególności
  czasowo-rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej,
·  posiadać h-indeks o wartości co najmniej 15 na podstawie bazy Web of Science Core Collection,
·  posiadać doświadczenie w promowaniu młodej kadry naukowej jako promotor pomocniczy w co najmniej
  jednym przewodzie doktorskim,
·  posiadać doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z biofizyki w języku angielskim 
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. podanie (kierowane do Rektora UWM),
 2. oświadczenie zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 3. życiorys zawodowy,
 4. kwestionariusz osobowy z fotografią http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 5. kopia dyplomów doktora habilitowanego z dyscypliny nauk biologicznych w zakresie biofizyki oraz stopień naukowy doktora z dyscypliny nauk chemicznych w zakresie chemii,
 6. wykaz dorobku naukowego,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (jeśli wcześniej miało miejsce zatrudnienie) - dotyczy osób spoza UWM,
 
 Informacje:
 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: 
  wnz-dziekanat@uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123A/ 10-726 Olsztyn w terminie do dnia
  18.11.2020 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.11.2020 r.
 
 • Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 5 321,00 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.10.2020
Data publikacji:
19.10.2020 13:47
Data aktualizacji:
24.11.2020 12:21
Liczba wyświetleń:
795
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu KFIB.pdf354.27 KB