Konkurs w Instytucie Filozofii na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 
ogłasza konkurs w Instytucie Filozofii
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinni posiadać:
1.  Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia
2.  Spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników
    badawczo - dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
       ·   autorstwo co najmniej 1 monografii naukowej,
       ·   w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 4 publikacje w czasopismach z list MNiSW
        lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 40 pkt.
       ·   w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy co najmniej
        2 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę.
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab.
    4a Statutu UWM) [ link ]
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym
     miejscem pracy [ link ]
8.   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
9.   Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
10.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
       określonym w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
11.    Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
12.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale
  4680-4800 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału  Humanistycznego,
  ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn w terminie do 22 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
  do 30 listopada 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.10.2020
Data publikacji:
22.10.2020 12:14
Data aktualizacji:
14.12.2020 09:54
Liczba wyświetleń:
1580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
WYNIKKONKURSU7667.doc254 KB