Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej

 
DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni
w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
 1.    stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej
 2.    doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii (co najmniej 15lat);
 3.    doświadczenie administracyjne w kierowaniu zespołem akademickim;
 4.    preferowany zakres badań w obszarze teologii fundamentalnej;
 5.    250 pkt. MNiSW (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym);
 6.    kierownik jednego projektu badawczego;
 7.    wygłoszenie 4 referatów w wydarzeniach naukowych (2 krajowych i 2 międzynarodowych);
 8.    udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego
 9.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
     z 2020 r. poz. 85).
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
 1.    podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie;
 2.    wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4,
     tab. 7a Statutu UWM) [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];
 3.    życiorys CV;
 4.    kwestionariusz osobowy;
 5.    odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego;
 6.    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 7.    oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy;
 8.    deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;
 9.    deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;
10.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie;
11.  świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM);
12.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie,
   ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku.
   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  2 grudnia2020 roku.
·  Wynagrodzenie profesora uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 5321 zł brutto.
·  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu 
  
przez Rektora bez podania przyczyny.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Teologii
Wytworzył:
Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2020
Data publikacji:
28.10.2020 15:46
Data aktualizacji:
28.10.2020 15:46
Liczba wyświetleń:
649
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument